ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Våra reformer har lyft Sverige

  • Foto: Magnus Gotander
Sverige har de senaste åren förbättrat sin position i OECD:s välståndsliga och ligger 2013 på plats sju. Regeringens reformer har bidragit till att över en kvarts miljon fler människor arbetar i dag jämfört med 2006, skriver finansminister Anders Borg (M).

Sverige klättrar i den internationella samarbetsorganisationen OECD:s mätningar av hur välståndet utvecklats i OECD-länderna. Enligt nya siffror från OECD går Sverige från plats tolv 2006 till plats sju 2013. Även om man ska tolka förändringar med viss försiktighet så är det en glädjande nyhet och ett tecken på att Sverige fortsätter att utvecklas i rätt riktning efter att i årtionden halkat efter många jämförbara länder.

För drygt 40 år sedan låg Sverige högt i OECD:s välståndsliga men började därefter tappa placeringar. I samband med 1990-talskrisen konstaterade en forskningskommission ledd av professor Assar Lindbeck en lång rad strukturella problem som återspeglades i bristande makroekonomisk stabilitet, svaga offentliga finanser och hög inflation.

Många delar av ekonomin präglades av låg effektivitet på grund av överreglerade marknader och bristande konkurrens med svag produktivitetsutveckling som följd. Detta medförde problem såväl för enskilda företag som för ekonomin som helhet.

Som en följd av 1990-talskrisen och bland annat baserat på Lindbeckkommissionens resultat genomfördes en rad viktiga strukturella reformer som stärkte Sveriges konkurrenskraft. Det handlade bland annat om en stärkt budgetprocess, en reformerad penningpolitik med inflationsmål, en självständig riksbank, en bättre fungerande lönebildning och avregleringar av ett antal marknader.

Samtidigt kvarstod andra problem som tyngde svensk ekonomi. Fem år in på 2000-talet var utanförskapet rekordstort, nära en halv miljon människor var förtidspensionerade. Dessutom var drivkrafterna för att starta företag och att få dem att växa inte tillräckligt starka, legitimiteten för skattesystemet var svag och konkurrensen var fortsatt begränsad i stora delar av ekonomin.

När regeringen 2006 tillträdde låg Sverige på plats tolv i välståndsligan. Sedan dess har en rad reformer genomförts för att öka sysselsättningen, pressa ned utanförskapet och stärka förutsättningarna för företagande. För att varaktigt öka sysselsättningen har drivkrafterna för att arbeta och söka jobb förstärkts, inte minst genom jobbskatteavdraget och en förstärkt arbetslinje i socialförsäkringssystemen. Efterfrågan på arbetskraft har också stimulerats genom bland annat rot- och rut-avdragen.

Regeringens reformer har bidragit till att över en kvarts miljon fler människor arbetar i dag jämfört med 2006.

Dessutom har omfattande åtgärder vidtagits för att förbättra företagsklimatet, bland annat har förmögenhetsskatten avskaffats och bolagsskatten sänkts.

Lättnaderna i bolagsskatten har delvis finansierats med att möjligheten till skattedrivna upplägg med så kallade räntesnurror har begränsats. På så sätt har investeringar blivit mer lönsamma och skatteplanering mindre lönsamt, vilket bidrar till bättre tillväxtförutsättningar. Företagsskattekommitténs förslag om bredare bolagsskattebas och lägre skattesats har också potential att bidra till ökad konkurrenskraft.

Andra åtgärder som har förbättrat företagsklimatet är investeraravdraget och skatteincitamentet för investeringar i forskning och utveckling. Även skattereglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, har förbättrats. Dessutom har flera sektorer och branscher avreglerats, vilket har ökat möjligheterna till entreprenörskap. De årliga anslagen till forskning har ökat med 9 miljarder kronor sedan 2006. Nu genomförs och planeras också stora satsningar på infrastrukturen.

Många av regeringens reformer har genomförts samtidigt som omvärlden upplevt den värsta krisen sedan 1930-talet. Tack vare en ansvarfull politik med god ordning i de offentliga finanserna har Sverige genom hela krisen kunnat bedriva en expansiv politik för att dämpa fallet i produktionen och sysselsättningen, utan att förtroendet för de offentliga finanserna har riskerats.

Även om många angelägna reformer har genomförts måste reformarbetet fortsätta. Omvärlden drar inte Sverige ur krisen och vi står inför stora utmaningar med åldrande befolkning och tilltagande internationell konkurrens. För att nå regeringens mål om 350.000 fler sysselsatta 2020 behövs fler reformer för jobb och tillväxt.

Det paket som regeringen har presenterat med avregleringar på byggmarknaden och ökade satsningar på infrastruktur ger ökad sysselsättning och större tillväxtpotential. Det är centralt att fortsätta genomföra åtgärder för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetslösheten bland utrikes födda är dubbelt så hög som hos befolkningen i stort och bland unga nästan tre gånger så hög.

En omvald alliansregering har ett omfattande tillväxtuppdrag i att värna stabilitet, nå sysselsättningsmålet och stärka villkoren för företagande, bland annat genom att förbättra bostads- och arbetsmarknaden. Mot detta står en splittrad opposition som vill höja kostnaderna för att anställa, försämra möjligheterna till entreprenörskap och göra det krångligare att bygga.

Att reversera den politik som har byggt Sverige starkt efter krisen skulle riskera att bryta den positiva utveckling som vi har sett sedan 2006.

Anders Borg, finansminister (M)

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till