ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: Nu förenklas optionerna

  • Foto: Erik Mårtensson / TT

I många länder fungerar optioner som ett sätt för nystartade företag att knyta till sig nyckelpersoner. Förbättringar av den typen av incitamentsprogram ska nu utredas, skriver näringsminister Annie Lööf (C) och finansminister Anders Borg (M).

Även om risker kvarstår är huvudscenariot för den svenska ekonomin en gradvis återhämtning. Därmed skiftar finanspolitikens uppgift från att dämpa krisens effekter till att bygga upp överskott.

I detta läge behöver nya reformer finansieras krona för krona. Samtidigt som ekonomin tas tillbaka till balans och överskott behöver Sverige rustas genom att vi tar fler steg mot full sysselsättning. I det arbetet är satsningar på kunskap för att stärka arbetskraften och bättre villkor för entreprenörskap grundläggande hörnstenar.

I dag presenterar vi därför en utredning om incitamentsprogram för att förbättra företagens möjligheter att växa och konkurrera.

Sverige står inför långsiktiga utmaningar när det gäller jobb, konkurrenskraft och företagande som behöver mötas inom ramen för en finanspolitik som säkrar skyddsvallar i ekonomin. För att nå full sysselsättning behöver fler entreprenörer få möjlighet att bygga framgångsrika företag, och nya idéer utvecklas till innovationer. Till skillnad från våra politiska motståndare höjer vi inte skatten på att arbeta eller att anställa eftersom det skulle skada landets ekonomi, leda till färre jobb och på sikt undergräva statens finanser.

Sverige ligger i dag bra till inter-nationellt när det gäller såväl innovationsförmåga som företagsklimat. Trots det intar vi endast en medelmåttlig position när det gäller innovativt entreprenörskap.

Enligt en expertutredning till företagsskattekommittéen ligger vi varken i botten eller i toppen bland jämförbara länder. Detta är problematiskt eftersom entreprenörskap är viktigt för tillväxt och nya jobb. Sverige har samtidigt goda grundförutsättningar för att få fler innovativa entreprenörer. Detta kan uppnås med konkurrenskraftiga regelverk och kompetenta myndigheter, välutbildad arbetskraft och god tillgång på kapital. En faktor som har betydelse för att fler ska omsätta sina idéer i framgångsrika företag är skatternas utformning.

I dag är det svårt för entreprenörer i tidiga stadier att attrahera nödvändig kompetens inom exempelvis ledning och utveckling. I många andra länder löser man detta problem genom olika incitamentsprogram där personer med nyckelkompetens får optioner, det vill säga rätt att köpa aktier i företaget för ett i förhand bestämt pris. På så sätt skapas drivkrafter för experter och andra nyckelpersoner att verka i unga och lovande företag.

Eftersom optioner är förhållandevis komplicerade finansiella instrument är också skattereglerna komplexa. Skattemässigt delas optioner in i två olika slag, värdepapper respektive personaloptioner. Dessa två slag av optioner ger upphov till olika problem när det gäller beskattning.

En option som är ett värdepapper beskattas direkt vid förvärvet, vilket dels kan ge upphov till värderingsproblem, dels innebär att den anställde riskerar att bli beskattad för en tillgång som kan bli värdelös i framtiden.

Värdering av optioner är svårt i sig självt och kompliceras ytterligare om de företag som berörs är små och onoterade. Beskattningen av en personaloption sker när den utnyttjas, vilket betyder att det skattepliktiga värdet, och därmed också kostnaden för företaget, är okänt fram till dess.Sammantaget har detta lett till att optioner kan vara svåra att använda som instrument i syfte att attrahera och behålla kompetens, vilket kan vara särskilt påtagligt för innovativa och växande företag.

För att Sverige ska vara en fortsatt konkurrenskraftig ekonomi med starkt företagsklimat är det därför angeläget att se över hur reglerna kan förbättras. Utredaren ska bland annat kartlägga olika typer av incitamentsprogram och analysera hur skattereglerna påverkar utformningen av programmen och möjligheten för företag att använda sig av sådana program. I uppdraget ingår också att se över hur dagens regler fungerar och om beskattningen eller värderingen av optioner behöver förändras för att underlätta för entreprenörskap och att rekrytera kompetens.

Regeringen har gjort mycket för att underlätta entreprenörskap. Bolagsskatten har sänkts, stora satsningar på kunskap genomförs och det har blivit enklare och mer lönsamt att investera i forskning och utveckling. Investeraravdraget har gjort det mer lönsamt för privatpersoner att satsa pengar i företag. Samtidigt har regelkrånglet minskat.

Förbättringarna har delvis finansierats av att skattebaser har breddats och kryphål har täppts till. När det kommer till entreprenöriella och snabbväxande företag kan vi dock göra mer. Just förbättringar av den typen av incitamentsprogram som nu ska utredas är en viktig faktor för att underlätta för företag som växer snabbt och skapar nya jobb.

Annie Lööf, näringsminister (C)
Anders Borg, finansminister (M)

Tyck till