ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Havet kan behöva delas upp

Havs- och vattenmyndigheten presenterar i dag rapporten ”Havsplanering – Nuläge 2014” om havets ekosystemtjänster, hur havets resurser nyttjas och vilka de framtida anspråken är:

  • Turismen är redan i dag en basindustri, exempelvis vid Höga kusten, i Stockholms skärgård, på Gotland och i norra Bohuslän.
  • Det kommersiella fiskets direkta bidrag till den svenska ekonomin värderas till 560 Mkr.
    Sjöfarten står för en dominerande del av transporterna i den svenska utrikeshandeln – cirka 90 procent mätt i volym eller 180 miljoner ton per år. Fram till 2050 förväntas en fördubbling av utrikes sjötransporter av gods. Kryssningstrafiken hade 2009 en nettoomsättning på nästan 13 miljarder kronor.
  • Det finns fem vindkraftsparker till havs i Sverige samt några planerade där tillstånd finns.
    Studier om vågkraft i Sverige pekar mot att det kan vara tekniskt möjligt att utvinna 10 TWh el per år.

Samtidigt ökar kraven på att vi ska skydda havet. Decenniers utsläpp av näringsämnen och miljögifter i kombination med ett alltför omfattande fiske och andra mänskliga aktiviteter har lett till övergödning, syrebrist, minskning av viktiga fiskarter och minskad biologisk mångfald. Klimatförändringen leder till ökad havsförsurning och höjning av havsnivån.
Sverige har åtagit sig att skydda minst 10 procent av kust- och havsområden till år 2020.

För att klara målet behöver ytterligare 5.700 kvadratkilometer av marina områden skyddas. I Östersjön råder strängare krav för utsläpp av olja, toalettavfall och fast avfall. Både i Östersjön och Nordsjön gäller hårdare krav för luftutsläpp av svavel från fartyg och krav på lägre utsläpp av kväveoxider väntar.

Förutsättningen för en hållbar blå tillväxt är fungerande ekosystem och en attraktiv havsmiljö. Fiske och naturvård kan stå i konflikt i känsliga havsområden, havsbaserad vindkraft kan konkurrera med sjöfartens, totalförsvarets och naturvårdens intressen. Sjöfarten kan konkurrera om utrymme med energiproduktion, fiske, vattenbruk och naturvård.

Ibland kan flera verksamheter samsas om samma område, men ibland kan bästa lösningen vara att fördela utrymmet. I Norge har havet i huvudsak delats upp mellan energiutvinning, fiske och naturvård. En del sjöfartsleder flyttades.

Vi ser redan nu att vissa havsområden kommer att kräva fördjupad planering. I första hand gäller det områden som är högt nyttjade med känslig miljö eller stor risk för olyckor. För att få bästa start tar vi nu första steget – att skapa samsyn om nuläget när det gäller havets värden och alla sektorers anspråk.

 

Björn Risinger, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, HaV

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till