ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Vår modell är bättre än EU:s

  • EU-kommissionen vid ett möte nyligen. Foto: Geert Vanden Wijngaert
Flera förslag från EU hotar den nordiska bolagsstyrningsmodellen. Norden utgör en samlad enhet med en tydlig och effektiv egen modell som väl försvarar sin plats bland andra modeller i Europa, skriver Per Lekvall, som i dag kommer ut med en bok på ämnet.

I dag publiceras boken ”The Nordic Corporate Governance Model”, SNS Förlag. Boken är resultatet av ett unikt nordiskt samarbete där experter på bolagsstyrning från Danmark, Finland, Norge och Sverige presenterar en samlad nordisk modell för bolagsstyrning.

Hur börsföretagen styrs är en fråga som angår oss alla. Det påverkar sysselsättning och tillväxt i ekonomin som helhet, och genom individuellt och kollektivt sparande har nästan alla vuxna svenskar ett ägarintresse i dessa företag. Att de styrs effektivt med sikte på att få bästa möjliga avkastning av våra sparmedel är därför en viktig samhällsfråga.

Detta är precis vad bolagsstyrning handlar om – att se till att bolagen styrs med ägarnas intresse för ögonen och inte för att gynna styrelser och ledningar.

De nordiska länderna har ett väl fungerande system för bolagsstyrning. Det bygger på att vi ser positivt på starka och långsiktigt engagerade ägare. Därför ger vi dem makt att styra sina bolag och därigenom skapa värde för både övriga ägare och samhället som helhet. Den risk som internationellt brukar framhållas för detta system, att huvudägaren kan utnyttja sin maktposition för att tillskansa sig ekonomiska fördelar på övriga ägares bekostnad, har effektivt kunnat begränsas genom ett starkt minoritetsskydd.

Modellen har frambringat påfallande många stora, och ofta världsledande, företag. I förhållande till ländernas storlek är nordiska börsbolag klart överrepresenterade på den amerikanska tidskriften Forbes lista över världens största börsföretag. Det är därför en modell värd att bevara och försvara.

Men nu hotas modellen av EU-kommissionens strävan att reglera och harmonisera bolagsstyrningen inom unionen. Denna reglering bygger till stor del på den brittiska modellen för bolagsstyrning som utgår från en ägarmodell med spritt aktieägande. Ett aktuellt exempel är EU:s revisionspaket. Här får styrelsens revisionskommitté i uppdrag att övervaka delar av revisorns arbete.

Detta går stick i stäv med den nordiska modellen där revisorerna arbetar på aktieägarnas uppdrag för att övervaka styrelsens och ledningens skötsel av bolaget. De nya reglerna riskerar därmed att undergräva revisorns integritet gentemot styrelsen.

Vart och ett för sig väger de nordiska länderna lätt i internationella sammanhang. Tillsammans får vi större tyngd. Ekonomiskt motsvarar våra länder två tredjedelar av den brittiska ekonomin och vi är större än Spanien och Portugal tillsammans. I termer av röster i Europeiska rådet kan Sverige, Danmark och Finland tillsammans med de baltiska staterna bilda en blockerande minoritet.

Med vår bok vill jag och mina medförfattare påvisa att Norden utgör en samlad enhet med en tydlig och effektiv egen modell som väl försvarar sin plats bland andra modeller i Europa. Vår förhoppning är att de nordiska länderna med denna beskrivning som grund kan agera med större kraft och självförtroende i EU. Här följer tre konkreta exempel på hur detta kan göras:

De nordiska börsbolagen – eller ländernas näringsliv som helhet – bör inrätta ett gemensamt kansli med placering i Bryssel med uppgift att på ett tidigt stadium och på hög nivå inom EU:s institutioner verka för ökad kunskap om, och hänsyn till, nordisk bolagsstyrning i den fortsatta regelutvecklingen. Att som i dag, vilket alltför ofta sker, åka ned till Bryssel och ta diskussionen när idéerna redan ligger på bordet duger inte.

De nordiska medlemsstaterna bör i ökad utsträckning samordna sina förhandlingar inom bolagsstyrningens område i både EU-parlamentet och Europeiska rådet. Sådan samordning saknas till alltför stor del. I vår bok finns den ideologiska grunden för ett mer samordnat agerande från nordisk sida.

Vi bör i den nordiska kretsen vinnlägga oss om att vårda vår gemensamma modell i vår egen fortsatta regelutveckling och undvika förändringar som distanserar våra regelsystem från varandra. Det har funnits tendenser till splittring i vissa frågor, vilket delvis kan bero på att vi hittills haft en relativt otydlig bild av den nordiska samhörigheten. Nu finns dock den bilden, och därmed bör vi sträva efter att bevara och utveckla vår gemenskap.

Nordisk bolagsstyrning har visat sig vara ett vinnande koncept. Låt oss värna och vidareutveckla denna tillgång i allas vårt gemensamma intresse.

Per Lekvall, projektledare och huvudförfattare till ”The Nordic Corporate Governance Model”, SNS Förlag. Boken författare svarar för analys, slutsatser och förslag. SNS som organisation tar inte ställning till dessa.

Tyck till