ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Skatteverket hotar rättssäkerheten

  • Foto: Christine Olsson
Den senaste tiden har Skatteverket förlorat en rad uppmärksammade domar. Sverige behöver ett skatteverk som tar objektivitet och svensk lagstiftning på allvar, skriver Gabriel Urwitz, ordförande för Svenska riskkapitalföreningen.

Skatteverket, SKV, har under senare år drivit ett antal olika frågor med aggressivitet och hög svansföring. Ofta utan tydligt lagstöd, ibland utan tydlig grund över huvud taget.

Nu senast förlorade SKV i Kammarrätten i Stockholm målet mot NC Advisory om hur en riskkapitalfonds vinstdelning ska beskattas, och Högsta förvaltningsdomstolen beviljade inte SKV prövningstillstånd.

Kammarrätten är i sin dom inte nådig i sin kritik av SKV. Den konstaterar:

”...att Skatteverkets utredning har varit behäftad med brister, så tillvida att det så sent som under förhandlingen i kammarrätten förelegat osäkerhet om grunderna för verkats talan, vilka omständigheter som Skatteverket betraktar som ostridiga och att Skatteverkets talan i vissa delar är knapphändigt underbyggd.”

Kammarrätten konstaterar alltså att SKV har fattat ett ingripande myndighetsbeslut på grunder som SKV inte ens i kammarrätten har kunnat förklara eller underbygga.

Kammarrättens kritik mot SKV måste betraktas som allvarlig, och SKV:s agerande kan knappast anses vara korrekt myndighetsutövning. SKV har under många år lagt ned stora resurser och stora kostnader på att bedriva jakt på riskkapitalbolagen utan att ens kunna artikulera vad det är som man anser vara i strid med svensk skattelag. För den som läser hela domstolsakten framstår det som uppenbart att det för SKV är irrelevant hur verkligheten faktiskt är. SKV har bestämt sig för att vissa inkomster ska beskattas på ett visst sätt oberoende av vilka fakta som framkommer.

Under året har SKV också förlorat nästan alla mål i kammarrätten mot riskkapitalbolag och andra bolag när det gäller vilken räntesats som ska vara avdragsgill på så kallade aktieägarlån. SKV har haft en bräcklig grund för sina påståenden och SKV:s argumentation har dömts ut av olika kammarrätter. Högsta förvaltningsdomstolen har inte beviljat prövningstillstånd vilket innebär att kammarrätternas domar gäller.

Andra liknande processer är målen om aktievärdering (mot bland annat PwC) och målen om beskattning av delägarprogram (mot bland annat Com Hem), där man kan få intrycket att SKV drivit målen mot bättre vetande.

Det är en central funktion i en fungerande samhällsekonomi att det finns ett fungerande skattesystem inklusive system för efterlevnad, vilket är en av SKV:s grundläggande uppgifter att vårda. Alla ska betala rätt skatt enligt gällande skattelagstiftning. SKV:s myndighetsutövning ska bygga på att verket på väl underbyggda objektivt fastställda faktiska omständigheter tillämpar juridiskt välgrundade skäl för att ifrågasätta en deklaration.

Här har nu SKV i några viktiga fall varit ute på till synes rena ”fiskeexpeditioner” utan att kunna påvisa att man har någon juridisk grund för sina påståenden.

Svenska myndigheters verksamhet i form av myndighetsutövning mot enskilda styrs sedan generationer av Förvaltningslagen. Lagen säger att myndigheten opartiskt, allsidigt och utan förutfattad mening ska utreda och besluta i de ärenden den handlägger. Myndigheten är inte en motpart till den enskilde utan i själva verket första rättsliga instans som utan egen agenda opartiskt ska applicera svensk lag stiftad av riksdagen på objektiva fakta såsom de framträder i det enskilda ärendet.

När staten via SKV med alla sina resurser ger sig ut på löst grundade processer och dessutom gör det med hög svansföring och genom att kontinuerligt lämna information till medier, information som SKV läcker för att skada motpartens trovärdighet, då har något allvarligt inträffat som riskerar att skada tilliten till SKV och skattesystemet. SKV verkar driva processer med den huvudsakliga utgångspunkten, ”här har tjänats mycket pengar, låt oss gå efter dem”. När staten beter sig på detta vis kan rättssäkerheten allvarligt skadas.

Om enskild eller företag deklarerar fel så kan man dömas till att betala skattetillägg på upp till 40 procent av den felaktiga skatten. När staten via SKV driver mål mot enskilda eller företag som visar sig vara utan rättslig grund och SKV förlorar i domstol, så får i bästa fall den enskilde ersättning för en del av sina kostnader för att bemöta SKV, ofta en mycket liten del.

Här föreligger ett allvarligt rättssäkerhetsproblem. Om jag i ett normalt civilmål stämmer en motpart och det sedan visar sig att stämningen var ogrundad måste jag vanligtvis betala motpartens alla kostnader. Varför ska inte staten/SKV stå för motpartens alla kostnader när staten/SKV förlorar i mål som SKV har initierat?

SKV har nu förlorat ett antal ”viktiga” mål, där den juridiska grunden visat sig vara svag eller till och med obefintlig. SKV:s agerande under senare år måste ifrågasättas. Min enkla slutsats är att objektiviteten och juridiken har åsidosatts, vilket är allvarligt. SKV verkar ha tagit på sig en politisk roll trots att detta är regeringens och riksdagens uppgift.

Sverige behöver ett skatteverk som tar objektivitet och svensk lagstiftning på allvar annars kommer skattesystemets trovärdighet att urholkas.

Gabriel Urwitz, ordförande, Svenska riskkapitalföreningen, SVCA och vd, Segulah Advisor

Tyck till