ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Debatt: Mediernas spelfest är över

För några veckor sedan lämnade Tidningsutgivarna, TU, in en anmälan mot landet Sverige till EU-kommissionen. De menar att den svenska lotterilagstiftningen och spelmonopolet bryter mot EU-rätten. Tidningsbranschen borde i stället inse att festen är över när det gäller intäkter från illegala spelbolag, skriver Anitra Steen, styrelseordförande för Svenska Spel och Ulf Öberg, advokat specialiserad inom EU och konkurrensrätt.

Tidningsutgivarna har på nytt gett sig in i debatten om den svenska spelregleringen, denna gång genom att göra en anmälan till Europeiska kommissionen med förnyade påståenden om att den svenska lotterilagstiftningen och spelmonopolet strider mot EU-rätten.

Vi välkomnar en debatt om medieföretagens eget ansvar för att upprätthålla den svenska spellagstiftningen. Från en juridisk och EU-rättslig utgångspunkt är frågan nämligen redan avgjord.

EU-domstolen har i sina domar i Sjöberg och Gerdin-målen uttryckligen bekräftat den svenska spelregleringens principiella förenlighet med EU-rätten. EU-domstolen konstaterade att den så kallade desintresseringsprincipen, det vill säga uteslutandet av privata vinstintressen från hasardspelsbranschen, är en grundläggande princip i den svenska spellagstiftningen.

Delvis med avsteg från sin tidigare rättspraxis, slog EU-domstolen fast att det är tillåtet för en medlemsstat att begränsa anordnandet av hasardspel och att förbehålla offentliga organ eller allmännyttiga organisationer anordnandet av sådana spel. EU-domstolen godtog att det svenska främjandeförbudet i princip är förenligt med EU-rätten, och att det går att utesluta vinstdrivande spelföretag från annons- och reklammarknaden.

EU-domstolen har dessutom även uttryckligen avfärdat tanken på att medlemsstaternas spelpolitik ska bygga på en princip om ömsesidigt erkännande inom EU, där det skulle räcka att inneha licens från en EU-medlemsstat för att lagligen kunna verka i andra medlemsstater.

EU-rätten ställer därför inte något krav på att den svenska spelmarknaden måste öppnas för nya aktörer. Det råder inte längre någon som helst tvekan om att EU-fördragens regler om fri rörlighet tillåter medlemsstaterna att upprätthålla exklusiva rättigheter och monopol på spelområdet, och att riksdagen även fortsättningsvis kan utesluta privata vinstintressen från denna marknad. Den som påstår motsatsen far faktiskt med osanningar i den offentliga debatten.

Vad finns det då kvar att diskutera med Europeiska kommissionen, som nyligen har vänt sig till den svenska regeringen med förnyade påståenden om att den svenska spelpolitiken och spelregleringen inte är fullt konsekvent och sammanhängande?

Utgångspunkten för debatten måste vara att i ett demokratiskt samhälle är den grundläggande principen att av riksdagen beslutad lag även måste följas i praktiken, även om man inte tycker om lagregleringens innehåll.

Tidningsutgivarna, inte minst Schibsted och Bonnier, har däremot valt att ta lagen i egna händer, och utgör numera frontfigurer och bulvaner för de privata spelbolagens snart 20-åriga kampanj för att tillåta privata vinstintressen på spelmarknaden.

Schibstedkoncernens inkonsekventa agerande i förhållande till spelreklam på den svenska och den norska marknaden är anmärkningsvärd. Likaså är Bonnierkoncernens utveckling, med upprättande av spelbolag på Malta för att kringgå svensk lagstiftning, i grunden bekymmersam och omoralisk.

Vi kan förhoppningsvis enas om att den nuvarande svenska spelregleringen, och i synnerhet avsaknaden av effektiva sanktioner för att upprätthålla av riksdagen beslutade lagar och mål för den svenska spelpolitiken, riskerar att undergräva systemet inifrån. Vad EU-kommissionen numera kritiserar Sverige för, är att den svenska riksdagen, regeringen och rättsvårdande myndigheter inte gör tillräckligt för att upprätthålla den nuvarande spelregleringen i praktiken.

Svenska Spel bör givetvis ta till sig den kritik som riktas mot bolaget och söka en dialog med EU-kommissionen om hur bolaget kan bidra till att upprätthålla den svenska spelregleringens systematik och trovärdighet. Inte minst finns det ett behov av att förklara bolagets syn på spelansvar. Vidare bör bolaget informera kommissionen om drivkrafterna bakom den skenande marknadsföring som de il-legala spelaktörerna sedan länge ostört har kunnat rikta mot den svenska marknaden, och som nu måste stävjas.

Det råder ingen tvekan om att det minst ingripande sättet att upprätthålla den nuvarande spelregleringen utan alltför integritetskränkande åtgärder i fråga om till exempel betalningsblockeringar eller blockeringar av ip-adresser, är att förstärka främjandeförbudet och stänga ute vinstdrivande spelföretag från annons- och reklammarknaden.

Det är uppenbart att det är denna slutsats som värker för Tidningsutgivarna. En alltmer spelberoende och ekonomiskt sargad tidningsbransch måste vänja sig vid att festen är över vad gäller annonsintäkter från illegala spelbolag.

Vinden håller sakta men säkert på att vända i speldebatten. Regeringen bör därför förstärka Europaparlamentets uppmaning till kommissionen att sätta stopp för att företag som är baserade i en medlemsstat marknadsför onlinespel – med hjälp av exempelvis satellit-tv eller reklamkampanjer – i en annan medlemsstat där de inte har tillstånd att erbjuda sådana tjänster.

Anitra Steen, styrelseordförande, Svenska Spel
Ulf Öberg, advokat, specialiserad i EU och konkurrensrätt

Detta är en debatt- och opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.
Tyck till