ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

FI: Bolånetaket fungerar

  • Foto: Robin Benigh

Det är fortfarande få hushåll som tar lån på över 85 procent av bostadsvärdet. Endast ett av tio hushåll tar lån utan säkerhet, och samtliga av dessa amorterar.

"Därmed visar Finansinspektionens (FI) bolåneundersökning att de senaste årens trend med allt högre belåningsgrader är bruten".

Det skriver FI i ett pressmeddelande om den nya bolånerapporten.

I dag är amorteringstakten i genomsnitt 140 år för de bottenlån som amorteras. FI och Riksbanken ska därför tillsätta en gemensam analysgrupp för att analysera de långsiktiga effekterna av hushållens skuldsättning.

FI har också tittat på bankernas sätt att räkna ut bolånetagarnas "kvar att leva på" och konstaterar att beräkningarna skiljer sig åt mellan bankerna. Fler hushåll får mindre kvar att leva på än vad bankernas beräkningar visar. Det tänker FI följa upp med bankerna.

Men generellt sett visar FI:s stresstest att hushåll som har tagit ett nytt bolån har god återbetalningsförmåga och god motståndskraft. Det gäller såväl mot ränteuppgångar och inkomstbortfall som prisfall på bostäder.

FI fokuserar i rapporten vidare på den låga amorteringsviljan bland lägre belånade hushåll, de med belåning under 75 procent.

"Av dessa amorterar i dag bara fyra av tio hushåll, och i en långsam takt", skriver FI.

Finansinspektionen kommer därför särskilt att analysera de framtida effekterna av hushållens amorteringsbeteende utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

FI har gjort stresstester som visar att hushåll som har tagit nya bolån har god återbetalningsförmåga, och generellt god motståndskraft mot ränteuppgångar, inkomstbortfall och prisfall på bostäder.

Ett inkomstbortfall på grund av arbetslöshet gör att cirka 4 procent i FI:s stickprov får underskott i sin "kvar att leva på" kalkyl.

"Även om de hushåll som drabbas av inkomstbortfall tvingas till anpassningar, är FI:s bedömning att den finansiella stabiliteten för närvarande inte hotas genom direkta kreditförluster på bolån. Det går emellertid inte att utesluta att detta kan öka risken för kreditförluster i bankernas utlåning till icke-finansiella företag", skriver FI.

En ränteuppgång på så mycket som 5 procentenheter på låntagarens faktiska ränta innebär att knappt 6 procent av hushållen får ett underskott. Motsvarande siffra i 2011 års undersökning var marginellt högre, drygt 6 procent.

"Förbättringen beror delvis på att det generella ränteläget var lägre 2012 samtidigt som hushållen i 2012 års stickprov har lägre skuldkvoter och därmed inte är lika räntekänsliga", skriver FI.

Om det dessutom antas att alla hus håll amorterar på den del av sitt bolån med högst belåningsgrad, enligt samma princip som i FI:s sammanställning av "kvar att leva på", beräknas cirka 9 procent av hushållen i stickprovet få ett underskott vid 5 procentenheters högre ränta

FI har vidare separat analyserat de hushåll i stickprovet med en skuldkvot högre än 600 procent (av disponibelinkomsten). Denna grupp uppgår till 11 procent.

"Vid en ränteuppgång på 5 procentenheter på dessa låntagares faktiska ränta får ungefär ett av fyra av dessa hushåll ett underskott i sin 'kvar att leva på'-kalkyl", skriver FI.

Ytterligare ett stresstest visar att vid ett prisfall på 15 procent får cirka 11 procent av hushållen ett bolån som är större än vär det på bostaden. Det kan jämföras med knappt 9 procent av hushållen i 2011 års stickprov. Uppgången kan förklaras av att det är en något större andel hushåll som har en belåningsgrad över 85 procent i 2012 års stick prov än i 2011 års stickprov.

Vid ett prisfall på 20 procent får cirka en tredjedel av hushållen i stickprovet en belåningsgrad som är större än 100 procent, vilket är en oförändrad andel jämfört med 2011.

"Det är viktigt att komma ihåg att detta avser nya lån. Enligt 2012 års stickprov amorteras lån med höga belåningsgrader i en snabbare takt än tidigare, vilket betyder att hushållens säkerhetsmarginal mot prisfall på lite sikt förbättras", skriver FI.

FI:s bedömning är sammantaget att riskerna för att bankerna ska drabbas av stora kreditförluster på bolån är små, men om hushållen drabbas av inkomstbortfall och prisfall på bostäder kan bankerna ändå drabbas av kreditförluster på utlåningen till icke-finansiella företag.

Ett prisfall skulle kunna leda till att hushållen vill återställa sina balansräkningar, det vill säga återställa den ursprungliga relationen mellan tillgångar och skulder. Det kan de göra bland annat genom att spara och amortera ner lånet.

"I det fallet kommer utrymmet för konsumtion att bli ännu mindre. Det kan i förlängningen innebära att det i stället uppstår kreditförluster i bankernas utlåning till icke-finansiella företag, eftersom de är beroende av hushållens konsumtion", skriver FI.

Dessa indirekta effekter skulle kunna påverka den finansiella stabiliteten, men omfattningen av sådana effekter kräver fördjupad analys och FI kommer att utreda detta vidare.

"Detta kommer bland annat att ske tillsammans med Riksbanken inom ramen för den gemen samma analysgrupp som Samverkansrådet för makrotillsyn har beslutat att tillsätta. En första avrapportering kommer att ske vid Samverkansrå dets möte i oktober 2013", skriver FI.

Tyck till