ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: Försvaret måste precisera sig

Försvarsmakten har under lång tid uppgett att det finns problem med försvars­ekonomin på lång sikt. Men underlaget har varit bristfälligt. I dag fattar Försvarsmakten beslut om de kompletteringar som regeringen har begärt. Där måste det finnas tydliga beräkningar, påpekar försvarsminister Karin Enström.

Försvarsmakten har under flera år påtalat att den ser problem med myndighetens långsiktiga ekonomi. Försvarsmakten har dock inte kunnat underbygga sin uppfattning på det sätt som krävs för att regeringen ska kunna förhålla sig till den.

I dag redovisar Försvarsmakten därför, på min begäran, en komplettering av sin syn på den långsiktiga ekonomin. Det kommer därefter att ­krävas omfattande analyser av under­laget. Jag ser dock redan nu framför mig att det kommer att behövas förbättrad styrning av Försvarsmakten. Men jag vill i dag slå fast två saker. ­Alliansregeringen skapar ett modernt försvar för Sverige och vi är på rätt väg. Samtidigt är jag som försvars­minister redo att göra justeringar som kan vara motiverade under resans gång.

Låt oss minnas vad Socialdemokraterna lämnade efter sig. Ständiga förbandsnedläggningar och besparingar gjorde att Sverige hade ett förrådsställt försvar med beredskapstider på upp till tre år. Utan en sammanhållande försvarsplanering saknades system för att få personal och materiel på samma plats för att lösa en uppgift i händelse av höjd beredskap. Oövad personal med låga krav på beredskap gjorde att flera förband i princip bara existerade på papperet.

Alliansregeringen har påbörjat en mycket omfattande försvarsreform, som kräver mycket av Försvarsmakten. Arbetet pågår, men redan nu har vi en bättre försvarsförmåga än när regeringen tillträdde 2006.

För mig som försvarsminister är det en av mina viktigaste uppgifter att fullfölja arbetet med att bygga vårt nya försvar i enlighet med vad riks­dagen har beslutat. Vi ska öka Försvars­maktens tillgänglighet och användbarhet i den takt som ekonomin medger. Till skillnad från i många andra EU-länder har regeringens ansvarsfulla ekonomiska politik möjliggjort en satsning på försvaret. Regeringen har höjt anslagen till materiel och Försvarsmaktens förbandsverksamhet de senaste åren.

Trots detta har Försvarsmakten under flera år påtalat att den ser ekonomiska utmaningar efter 2015. Det tar jag självfallet på allvar. För att regeringen ska kunna förhålla sig till detta behövs dock väl underbyggda underlag.
I det uppdrag som Försvarsmakten nu ska redovisa vill jag därför se en tydlig redovisning av beräkningarna av kostnadsutvecklingen fram till 2019, men också möjliga rationaliseringar och effektiviseringar för att nå balans mellan verksamhet och eko­nomi samt eventuella konsekvenser för den operativa förmågan.

Efter en noggrann analys av detta underlag kan regeringen, i dialog med Försvarsmakten, arbeta vidare med åtgärder för att uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt. En utgångpunkt för det fortsatta arbetet är att Försvarsmaktens verksamhet ska hålla sig inom de av riksdag och regering givna ramarna.

Utifrån de uppgifter jag fått så här långt kan jag dock redan konstatera att det kommer att behövas förbättrad styrning av Försvarsmakten, exempelvis vad gäller materielplaneringen. Detta för att säkerställa ett utfall i enlighet med regeringens och riksdagens beslut. Regeringen återkommer också i samband med ordinarie budgetprocess.

Men jag vill redan nu vara tydlig med två saker.

För det första. Alliansregeringen skapar ett modernt försvar för Sverige. Jag står fast vid att den inslagna vägen är den rätta. Vi ska framåt, inte bakåt.

Målet är tydligt. Det nya försvaret ska stå redo att användas och ha förmåga att möta de hot som finns vår omvärld i dag och i en nära framtid. Försvarsmakten ska också kunna anpassas efter nya hot i en förändrad omvärld. Detta har försvarsreformen lagt grunden för.

För det andra. Det pågår ett omfattande arbete inför det försvarspolitiska inriktningsbeslut som ska gälla för perioden efter 2015. Där spelar den parlamentariska försvarsberedningen en viktig roll.
Men för mig som ansvarig minister är det viktigt att, samtidigt som den mer långsiktiga processen pågår, även säkerställa att det nya försvaret fungerar som regeringen avsett.

Jag följer genomförandet av reformen och är beredd att göra de motiverade justeringar som krävs för att den ska kunna genomföras i enlighet med vad riksdagen beslutat.

 

Karin Enström, försvarsminister

Tyck till