Annons

Räntor och valutor: Kronan stärktes<br />

Svenska räntor steg och kronan stärktes på onsdagen efter att KI redovisat sin konjunkturbarometer för januari.

Europaräntorna steg också, men i något mindre utsträckning än de svenska, och euron fortsatte att stärkas mot dollarn. USA-räntorna vände nedåt efter en oväntad nedgång i BNP fjärde kvartalet och inför Federal Reserves räntebesked.

Europaräntorna gynnades av uppgiften från ECB att centralbanken lånar ut 3,7 miljarder euro i en tremånaders lånefacilitet, ned från 6,2 miljarder euro vid den föregående repan i oktober.

Vid svensk stängning var den tyska tioåriga benchmarkräntan upp 5 punkter till 1,73 procent, från svensk stängning på tisdagen, medan den svenska tioårsräntan slutade 7 punkter högre till 1,99 procent. Under eftermiddagen var tioårsräntan uppe och nosade på 2 procent, vilket var första gången sedan den 4 april i fjol.

Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, sjönk till 89,4 i januari från reviderade 89,7 föregående månad. Enligt SME Direkts prognosenkät väntades en uppgång till 90,7 i januari.

Av sektorerna i näringslivet bidrog detaljhandel och de privata tjänstenäringarna positivt, medan resultaten från såväl bygg- och anläggningsverksamhet som tillverkningsindustri bidrog negativt. Konfidensindikatorn för hushållen steg däremot betydligt i januari.

Konfidensindikatorn för det totala näringslivet uppgick till -3 i januari, jämfört med -4 föregående månad, och för tillverkningsindustrin låg indikatorn på -18, jämfört med -15 föregående månad. Förväntningarna för tillverkningsindustrin låg på -14.

Enligt Roger Knudsen, barometeransvarig på KI, var nedgången för industrins konfidensindikator dock inte en följd av svagare konjunktur utan berodde på att läkemedelsföretagen blivit mer negativa i bedömningen av sina lager.

Han noterade också att en liten ljuspunkt är att konfidensindikatorn i byggindustrin stabiliseras, vilket hänger ihop med att orderingången stigit något.

Den mest negativa faktorn i januaribarometern var att sysselsättningen har minskat och också väntas fortsätta minska ytterligare något framöver.

Hushållen var dock mer optimistiska och konsumenternas samlade förväntningar, CCI, steg till -2,9 i januari, jämfört med -12,2 föregående månad. Såväl makro- som mikroindex steg under månaden.

Jesper Hansson, prognoschef på KI, sade på en pressträff att de håller fast vid sin bedömning från i december om att Riksbanken sänker reporäntan till 0,75 procent i februari, trots att marknaden inte prisar in en sänkning i samma utsträckning som tidigare.

Tidigare på morgonen publicerade TNS-Prospera sin enkät bland marknadsaktörer, som visade oförändrade inflationsförväntningar på såväl kort som lång sikt. Förväntningarna om BNP-tillväxten och kronan har dragits upp något under prognosperioden.

En utredning under ledning av professor Harry Flam föreslår att Riksbankens ordinarie valutareserv bör minskas från nuvarande cirka 450 miljarder kronor till 125 miljarder kronor, med möjlighet för Riksbanken att förstärka reserven till maximalt 200 miljarder kronor i utländsk valuta i finansiella orostider.

Riksbanken bör vidare få rätt att ersätta de delar av valutareserven som lånats ut till bankerna i en kris genom upplåning i Riksgälden i obegränsad omfattning.

Under förmiddagen publicerades EU:s konjunkturbarometer, som visade att den samlade konfidensindikatorn, ESI, för euroländerna steg till 89,2 i januari, jämfört med 87,8 föregående månad. Enligt Bloomberg News enkät väntades konfidensindikatorn ha stigit till 88,2.

Enligt Commerzbank-analytikern Christoph Weil bekräftar detta vad inköpschefsindex redan har visat, nämligen att recessionen i euroområdet går mot sitt slut.

"En räntesänkning från ECB bör därför vara avförd från agendan en gång för alla", slog han fast och tillade att en stabilisering av ekonomierna i euroområdets periferi kan väntas tidigast under andra halvåret. Detta eftersom den fortsatta konsolideringen av de offentliga finanserna liksom att återställa konkurrenskraften initialt kommer att tynga den inhemska efterfrågan än mer i dessa länder.

EU-kommissionens ledande indikator för företagsklimatet i euroområdet steg till -1,09 i januari, jämfört med -1,11 föregående månad. Analytiker hade väntat sig en indikator på -1,00.

Kommissionen noterade att indikatorn var i stort sett oförändrad i januari. Samtidigt som företagsledarna blev mer pessimistiska i sin bedömning av orderböckerna blev de mindre pessimistiska om produktion, förväntad produktion och färdigvarulager.

Italien sålde på onsdagen obligationer för totalt 6,5 miljarder euro, vilket också var avsedd volym. Räntorna för båda obligationerna var lägre än vid motsvarande emissioner i slutet av december, medan efterfrågan var något högre.

Amerikanska räntor sjönk på eftermiddagen tillbaka något från niomånadershögsta efter oväntat svag BNP-statistik. Vid svensk stängning var den tioåriga USA-räntan 6 punkter upp till 2,02 procent, jämfört med svensk stängning på tisdagen.

Statistiken visade att USA:s BNP för fjärde kvartalet oväntat sjönk med preliminära 0,1 procent i beräknad årstakt främst på grund av ett ras i försvarsinvesteringarna, som var det största sedan 1972 och sänkte BNP med 1,28 procentenheter. Lagren minskade dessutom BNP med 1,27 procentenheter. Vidare ökade sparkvoten kraftigt och exporten av varor sjönk, vilket också bidrog till att dra ned BNP.

Förväntningarna inför BNP-statistiken låg på +1,1 procent i beräknad årstakt, enligt Bloomberg News enkät bland analytiker.

RDQ Economics skrev i ett kundbrev att rapporten säger mer om svårigheterna att mäta den övergripande aktiviteten i en ekonomi på 15.000 miljarder dollar än den säger om själva ekonomin.

De konstaterade att den privata sektorns konsumtion var rätt robust på 2,2 procent, att bostadsinvesteringarna steg 15,3 procent och att näringslivets investeringar i utrustning ökade med 12,4 procent.

RDQ Economics räknar med att styrkan i näringslivets investeringar och bostäder kommer att bära tillväxten 2013 och de är inte oroade för att ekonomin ska falla ned i recession igen.

Tidigare på eftermiddagen rapporterade ADP att antalet sysselsatta i privat sektor ökade med 192.000 i januari, väntat var en uppgång med 165.000 personer. Decembersiffran reviderades samtidigt ned till +185.000, från preliminära +215.000.

Klockan 20.15 svensk tid kommer Federal Reserves besked efter avslutat FOMC-möte. Inga förändringar väntas vare sig vad gäller nollräntan eller tillgångsköpen på 85 miljarder dollar per månad, utan fokus ligger mer på i vilken mån Fed väljer att i sitt uttalande förmedla en ändrad syn på det ekonomiska läget.

Goldman Sachs skrev i ett marknadsbrev att efter de betydande policyförändringarna i december, inklusive utfallsbaserad guidning och införandet av tillgångsköp utan tidsbegränsning, så kommer januarimötet att bli relativt händelselöst.

Få förändringar förväntas också i beskrivningen av ekonomin. Totalt sett är data förenliga med en BNP-tillväxt något under trend medan inflationstrycket förblir måttligt.

På valutamarknaden har euron fortsatt att stärkas mot dollarn och handlades kring 1,357, upp från 1,348 på tisdagen. Euron fick stöd av statistik, Italiens emission samt ECB:s 3-månadersrepa.

Dollarn har i sin tur fortsatt att stärkas mot yenen, till 91,1 från 90,6 dagen före.

Kronan fick stöd av KI-barometern och var vid svensk stängning 1 öre starkare till 8,61 mot euron och 5 öre starkare till 6,34 mot dollarn.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från NexansAnnons

Nexans - en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna. 

– Eftersom vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Vi ser det som en intressant och spännande utmaning, säger Peter Elisson, Technical Manager, Telecom Systems vid Nexans. 

Globala Nexans har varit en ledande aktör inom kabellösningar i över 120 år. Idag är företaget noterat på Parisbörsen och har nära 26 000 anställda. I Grimsås, söder om Borås, där Nexans har sin tillverkning finns även lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium.

– I Grimsås producerar vi allt från installationskablar och kraftkablar till telekopparkablar, optiska fiberkablar och lösningar till fordonsindustrin, såväl som olika komponenter, på ett sätt som passar våra nordiska förhållanden. Att ha allt samlat på samma ställe gynnar produktutvecklingen. Vi är alltså lokala på marknaden, men har styrkan i att vara en internationell koncern – en global expert, nära, fortsätter Peter.

Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För Nexans är steget mot 5G en naturlig utveckling, men Jean-Jacques Sage, Product Marketing & Innovation Director, Telecom Systems, berättar att övergången inte är lika självklar inom alla branscher. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Det vi vet är kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G. 

– Detta är ett nätverk med enormt många applikationer, såväl för konsumenter som inom industrin och för nya innovationer. Utan ett driftsäkert nätverk ökar risken för störningar och avbrott. Därför arbetar vi dels med att göra våra kabelsystem robusta nog att klara det nordiska klimatet, och dels med att utforma våra produkter på ett så enkelt och användarvänligt sätt som möjligt; det ska vara lätt att göra rätt även första gången. Därutöver utvecklar vi IoT-lösningar som hjälper operatörerna att bättre hantera den fysiska infrastrukturen, genom att övervaka och förvalta nätverket.

Tre marknadssegment

Ännu är det dock mycket som måste hamna på plats innan 5G kan rullas ut på allvar. Upplägget kan delas upp i tre huvudsakliga marknadssegment, var och ett med sin egen dynamik. 

– Makrocell-segmentet inkluderar framförallt mobilnätverket och kräver traditionella antenner med stora täckningsområden. Mikrocell omfattar istället mindre millimetervågantenner som installeras och nyttjas inom exempelvis en stad. Det tredje segmentet är ”inomhustäckning” – det är svårt att penetrera nyare hus med nätverkssignaler och därför kommer det att krävas nya innovationer inom området. Allt tyder på att det är Makrocell-segmentet som kommer att expandera först, fortsätter Jean-Jacques. 

Kontinuerlig utveckling och innovation

5G är i förlängningen en samling av lösningar inom datacenter, energi, fiber, koppar och IP. Oerhört få företag har kompetensen att hantera alla dessa aspekter, men Nexans har redan utvecklat produkter som passar de system som dessa nya applikationer bygger på. 

– Som en av Sveriges största kabeltillverkare har vi en lokal bredd likt få andra i branschen, men vi vill alltid utvecklas och bli bättre, inte minst gällande vårt arbete inom 5G. Nästan dagligen hittar vi nya tillämpningar och innovationer som vi testar både internt och i samverkan med våra distributörer och slutkunder. Sedan modifierar och skräddarsyr vi lösningarna baserat på erfarenheter och feedback, för att till sist kunna inkludera dem i vårt erbjudande, säger Oliver Orre Imgård, KAM Sales, Telecom Systems.

Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål

Nexans inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska vara mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Med tanke på Nexans framstående marknadsposition har man höga krav på sitt eget hållbarhetsarbete och värnar stort om sina fyra hållbarhetsområden: Products, Partners, People och Planet.

– Några exempel är att vi optimerar våra transporter, kontinuerligt utvecklar leverantörskedjan och att vi tillverkar våra produkter med en livslängd som ofta överlever både byggnader och tjänster. Vi har också en egen återvinningsanläggning och strävar kontinuerligt mot att hitta än mer hållbara lösningar när vi utvecklar både produkter och processer. Det är en väldigt spännande utveckling, avslutar Peter. 

Kontakta Nexans här

Mer från Nexans

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Nexans och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?