Annons

Räntor och valutor: USA påverkar mer än ECB

Tyska långräntor steg något i onsdagens handel, där marknadens fokus riktades mot den andra långrepan från ECB, men det var främst signaler från USA på eftermiddagen som påverkade marknaderna.

ECB lånade ut totalt 529,5 miljarder euro till 800 banker i den andra treåriga repooperationen (LTRO), vilket kan jämföras med de 470 miljarder som Bloomberg News konsensusprognos pekade mot (Reuters prognos pekade mot en något högre utlåning).

I den första LTRO-operationen, i december, lånade ECB ut 489,2 miljarder euro till 523 banker.

Therese Öhlin, analytiker på Handelsbanken, noterade i en snabbkommentar att den nya LTRO-operationen innebär att uppskattningsvis 300-350 miljarder euro i "nya pengar" tillförs till marknaden, medan omkring 200 miljarder ersätter förfallande finansieringsoperationer.

Ränte- och valutamarknaderna reagerade avvaktande på utfallet av långrepan, men efter en tid handlades såväl euron som statspappersräntor i europeiska kärnländer något lägre än före tilldelningsbeskedet.

Kit Juckes, chef för valutaanalys vid Societe Generale i London, sade Bloomberg News att det är rimligt att det stora likviditetstillskottet pressar euron något, åtminstone på kort sikt.

"De långfristiga lånen är mer positiva för högavkastande tillgångar än för euron", sade han.

Räntedifferenserna mellan italienska/spanska räntor och tyska räntor minskade påtagligt på onsdagen, men marknadsrörelsen kom i huvudsak före reslutatet av ECB-repan. Portugisiska räntor steg däremot, trots uppgifter om att ECB köpte Portugalpapper.

Tre Commerzbankanalytiker skrev i ett kundbrev att de är tveksamma till att den nya långrepan verkligen kommer att ge någon uthållig positiv effekt på räntespreadarna mellan euroområdets kärna och de perifera länderna.

"Bankernas efterfrågan på statspapper som säkerheter bör minska de kommande månaderna och bankerna ser ut att använda den nya ECB-fundingen till att ersätta egen förfallande upplåning", skriver Commerzbanksanalytikerna.

Svenska statsobligationsräntor rörde sig endast blygsamt på onsdagen, tioårsräntan steg 1 punkt, till 1,91 procent, och räntegapet mot den tyska motsvarigheten minskade till 7 punkter (11).

Euron försvagades 4 öre mot kronan, till 8:80, medan dollarn försvagades lika mycket, till 6:56. TCW-index sjönk till 120,70 (121,16)

I Sverige riktades blickarna mot SCB:s redovisning om hur svag den svenska ekonomin verkligen var det fjärde kvartalet, samt mot protokollet från Riksbankens februarimöte för indikationer på vad utfallet kan betyda för den framtida penningpolitiken.

Sveriges BNP sjönk 1,1 procent under fjärde kvartalet, jämfört med tredje kvartalet, och steg 1,1 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010. Det var väsentligt svagare än de -0,7 respektive +2,6 procent som SME Direkts prognosenkät pekade mot.

"Det är relativt svaga siffror. Tittar man på komponenterna är de, med undantag för konsumtionen, svagare än väntat. Man kan notera att exempelvis lagren är upp, det tror jag är en ofrivillig lageruppbyggnad, så siffrorna kunde ha blivit mycket sämre. Samtidigt reviderar man ned kvartalen innan, det är ett svagare datautfall för 2011 som sätter en lägre ingångsnivå för 2012", sade Michael Boström, analyschef på Danske Bank.

Knut Hallberg, analytiker på Swedbank, konstaterade också att BNP var klart svagare än väntat.

"Framför allt är det nettoexporten som blev en större besvikelse än befarat. Svensk ekonomi är väldigt känslig för nettoexporten, så det slår igenom ganska hårt"sade han.

Han tillade att även lager och investeringar kom in svagare än vad Swedbank räknat med medan hushållens konsumtion såg bättre ut.

Efter revideringar av tidigare BNP-data landade Sveriges BNP-tillväxt på 3,9 procent för helåret 2011, vilket kan jämföras med de 4,5 procent som Riksbanken antog i den penningpolitiska rapporten i februari, för fjärde kvartalet pekade Riksbankens prognos då mot -0,4 respektive +2,9 procent.

Av protokollet från Riksbankens möte den 15 februari framgick att Stefan Ingves flaggade för att Sverige nu går in i en period med "mycket lägre tillväxt" än vad vi har sett de senaste åren, innan tillväxten åter igen ökar. Inflationstrycket är lågt, men inflationen går så småningom tillbaka till inflationsmålet.

Han sade vidare att diskussionen nu gäller på vilken nivå konjunkturen bottnar och när den normaliseras igen. Han noterade att kronan varit starkare än den brukar vara vid finansiell oro och att den väntas stärkas framöver.

Den nye direktionsledamoten Per Jansson framhöll att Riksbankens prognos för fjärde kvartalet, som nu visat sig grovt överskatta utvecklingen, låg "en bra bit under den prognos man får fram med olika indikatormodeller", men tillade att det kunde vara klokt att lägga en låg prognos "då linjära indikatormodeller ofta uppvisar en alltför hög grad av tröghet när ekonomin vänder snabbt".

Han konstaterade dock att den nuvarande planen för penningpolitiken innebär en "exceptionellt låg reporänta under åren som kommer", med negativ real reporänta under en "betydande del av prognosperioden".

Såväl Stefan Ingves som Per Jansson manade samtidigt till uppmärksamhet mot eventuella trendbrott i den långsamma dämpningen i hushållens upplåning, och Per Jansson bekände att han "tillhör entydigt" dem som tycker att man inte kan bortse från kredittillväxt och skuldsättning i utformningen av penningpolitiken.

"Det kan inte uteslutas att det ibland uppstår situationer där man i penningpolitiken vill ta hänsyn till sådana aspekter utöver utvecklingen i inflation och realekonomi", sade han.

Frågan är nu i vilken utsträckning det svaga BNP- utfallet, som kommer efter oväntat låg inflation och svagare sysselsättningsutveckling än väntat i januari, kommer att påverka Riksbanken inför kommande räntemöten, närmast i april.

Michael Boström tror att Riksbanken kommer att behöva skriva ned BNP-prognosen för 2012, för närvarande +0,7 procent med åtminstone 0,5 procentenheter.

"Det är en rätt signifikant avvikelse från deras prognos, men man får se vad det gör av det. Jag får inte intryck av att de letar skäl att sänka räntan om man läser protokollet (som släpptes samtidigt med BNP)", säger han.

Enligt Michael Boström ska också det nu lägre resursutnyttjandet också vägas mot eventuella tecken på att det "ser lite bättre ut i en del korttidsindikatorer", och han bedömer att det just nu kan vara "ganska 50-50 inför aprilmötet".

Per Selldén, analytiker på Swedbank, noterar också i ett kundbrev att BNP-utfallet för fjärde kvartalet visserligen blev en besvikelse, men han såg också vissa ljuspunkter i form av att BNP för 2009 och 2010 reviderades upp med 0,2 respektive 0,5 procentenheter, utfallet för fjärde kvartalet 2011 jämfördes därmed mot en betydligt högre nivå än förväntat fjärde kvartalet 2010, något som också inverkar negativt på helårsutfallet för 2011.

I USA steg BNP 3,0 procent i annualiserad takt under fjärde kvartalet, enligt reviderad statistik, det var något bättre än tidigare rapporterade 2,8 procent. Justeringarna jämfört med den första rapporten var överlag måttliga, men privatkonsumtionen justerades upp till +2,1 procent (1,9) och fasta bruttoinvesteringar höjdes till +4,3 procent (3,3). Prisindexen i den reviderade rapporten indikerade vidare en något högre inflation än i det initiala estimatet.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i Chicago steg till 64,0 i februari, från 60,2 i januari (väntat 61,0). Bland underliggande delindex steg nya order och produktion 4- 6 enheter och närmar sig 70-nivån, och index för sysselsättningen steg nära 10 enheter, till 64,2.

I sitt halvårsvisa anförande inför kongressen sade Fedchefen Ben Bernanke att han har noterat en "positiv utveckling" på arbetsmarknaden, även om jobbmarknaden ännu är "långt ifrån normal".

Han sade att det är rimligt att behålla den penningpolitiska stimulansen även om arbetslösheten sjunker och höga oljepriser kan lyfta inflationen temporärt. Marknaden tolkade dock Fedchefens kommentarer som att sannolikheten för ytterligare kvantitativa lättnader har minskat, dollarn stärktes och amerikanska statspappersräntor steg när Fedchefen kommentarer kablades ut.

Vid den svenska marknadens stängning noterades den amerikanska tioårsräntan till 1,98 procent, 7 punkter högre än vid samma tid på tisdagen.

Den norska kronan stärktes i onsdagens handel efter positiva tongångar i Norges Banks regionala nätverksrapport, som indikerar en starkare start på 2012 än väntat för den norska ekonomin. Enligt analytiker dämpar rapporten utsikterna ytterligare för att Norges Bank kommer att avstå från att sänka räntan i mars.


Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder Dagens industri möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten. De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till di.se. Dagens industri granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen di.se. Läs mer om kommentering här.

Innehåll från Artificial SolutionsAnnons

Därför är det rätt läge att investera i AI: ”Betydande uppsida”

Det svenska börsbolaget Artificial Solutions, vars innovation Teneo låter människor och teknik samtala med varandra, räknar med fler affärer i pandemins spår och till följd av den breda medvinden för AI. 

– Användandet började gå upp rejält i slutet av förra året och det har fortsatt under 2020, säger styrelseledamoten Jan Uddenfeldt.

Lär dig mer om Conversational AI 

Den redan växande trenden med Conversational AI, en artificiell intelligens som kan samtala på ett mänskligt sätt, kommer att få ytterligare skjuts av Covid-19-pandemin.

Det menar Jan Uddenfeldt, som tidigare har haft höga chefspositioner på teknikbolagen Ericsson och Sony Mobile och idag är baserad i Silicon Valley samt styrelseledamot i svenska Artificial Solutions.

Teneo talar 40 språk

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och leder utvecklingen inom Conversational AI genom Teneo, en patenterad plattform som dagligen används av miljontals människor på 40 olika språk. Teknologin används bland annat för smarta chattbottar, virtuella assistenter och digitala anställda.

– Användandet började gå upp rejält i slutet av förra året och det har fortsatt under 2020. Pandemin kommer att ge Conversational AI ytterligare en skjuts när företag vill säkra sin verksamhet, säger han.

Som exempel tar Jan Uddenfeldt upp att callcenter världen över har skickat hem sina anställda i corona-krisens spår, samtidigt som antalet kundtjänstärenden i många fall har ökat.

– Automatiska lösningar fungerar precis lika bra även under en pandemi och det har fler börjat upptäcka. I framtiden kommer det att vara naturligt att direkt få hjälp av en AI, istället för att få plats nummer 27 i en telefonkö och sedan vänta i en halvtimme.

Det ökade användandet av Teneo är något som kommer att avspeglas i Artificial Solutions intäkter, konstaterar han.

Kunder från hela världen

– 2018 och 2019 bestod de huvudsakligen av licenser. Men det är när Teneo nu allt mer används som pengarna tickar in, och det finns en betydande uppsida. 

På kundlistan finns några av världens största företag inom en mängd olika branscher som i sin tur använder Teneo i hundratals implementationer.

– Satsningen på företagssidan är helt rätt. Plattformen är skalbar, företagsanpassad, löser komplexa problem och är helt annorlunda från techjättarnas enklare chattbottar för konsumentsidan, säger Jan Uddenfeldt.

Tvärtemot många andra svenska bolag har Artificial Solutions redan från början skaffat kunder utomlands.

– Det är en fördel. Vi har många stora kunder i Nordamerika och Europa. Först på senare år har vi fyllt på med kunder i Sverige. USA ligger först inom AI och därifrån kommer många nya enterprise-lösningar. Där är Artificial Solutions verkligen med i matchen.

Gratis white paper att ladda ner

Fakta: Artificial Solutions och Teneo

Artificial Solutions är den ledande specialisten inom Conversational AI som är en form av artificiell intelligens som låter människor samtala med applikationer, webbplatser och uppkopplade teknikenheter med ett vardagligt och naturligt språk.

Bolagets patenterade AI-plattform Teneo låter företag på kort tid bygga sofistikerade applikationer för flera olika plattformar och kanaler. I dag används Teneo dagligen av miljontals människor på 40 språk över hela världen genom bland annat virtuella assistenter, chattbottar och talbaserade konversationsgränssnitt för uppkopplade teknikenheter.

Grundat: 2001 i Stockholm

Huvudkontor: Stockholm. Artificial Solutions har även kontor över Europa, i USA och i Asien och Sydamerika.

Marknadsplats: Listat på Nasdaq First North.

Kunder: Flera Fortune 500-företag använder Teneo och på kundlistan finns bland annat biltillverkare, banker, reseplattformar och energi-, underhållnings- och telekombolag.

Antal anställda: Drygt 100

Mer från Artificial Solutions

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Artificial Solutions och ej en artikel av Dagens industri

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?