ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Debatt

Debatt: Ägarna har inte förstått glasbruken

De svenska glasbruken är unika och borde få stöd av ett nybildat statligt råd. Erfarenheter kan hämtas från strukturomvandlingen inom textilområdet och verksamhetsutvecklingen inom modebranschen. Det skriver professorerna Karin M Ekström och Björn Brorström.

En nedläggning av Orrefors och Åfors glasbruk får dystra konsekvenser. Både för alla de människor som förlorar sina jobb och för hela bygden som historiskt har utvecklat ett av Sveriges starkaste kulturarv. Risken är påtaglig att ett värdefullt kulturarv går förlorat om inget görs.

Den tradition av glasbruk och hantverksskicklighet som har byggts upp i Sverige under lång tid plockar man inte bara ned för att sedan snabbt bygga upp igen ifall efter­frågan vänder. Hantverksskicklig­heten bör inte underskattas.

Det räcker dock inte med kunskap om tillverkning, hantverksskicklighet och konstnärlig förnyelse utan det ­behövs även kunskap om försäljning och marknadsföring. I det senare ­inbegrips även förståelse av konsumtionsmönster som sägs vara en förklaring till den minskade försäljning som ­orsakar nedläggning. Kristallskålar och dyra vinglas möts inte av samma ­efterfrågan som tidigare. De senaste årens minimalistiska inredningstrend har heller inte gjort det enkelt att sälja prydnadsföremål. Här är det viktigt att proaktivt bevaka förändringar i konsumtionsmönster – nationellt ­såväl som globalt – avseende köpkraft, livsstil, smak och mode.

 

Inom glasbruken har bruksglaset och konstglaset riktats till olika marknader, det förra till en bredare och det senare till en mer begränsad grupp.

I glasbrukens varumärkesbygge har konstglaset varit spjutspetsen, trots att det endast står för en mindre del av ett glasbruks produktion. En konsument som köper bruksglas från en form­givare som även arbetar som glaskonstnär associerar kanske till konstnärens skapande av konstglas. Detta samband bör inte underskattas, utan snarare utvecklas. Det fordrar en satsning på både bruks- och konstglas, men givetvis gjord med eftertanke.

 

Ägaren säger sig vara beredd att sälja glasbruken i Orrefors och Åfors, men kommer att behålla varumärket Orrefors i koncernen. Det är förståeligt då varumärket i sig är värt mycket. Orrefors har ett historiskt renommé både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Men varumärken måste vårdas och förstås i en kulturell kontext.

 

Glasbruket har alltid varit en central plats för varumärkesbyggandet. I glashyttan sker mötet mellan producenter och konsumenter. Berättelser och proveniens är i dag en viktig komponent i marknadsföringen. En förståelse för att varumärken inte ägs enbart av producenter är viktig då konsumenter i hög grad är delaktiga och bidrar till att skapa innehåll och mening i ett varumärke.

 


Den senaste nyheten om neddragning får inte leda till resignation, utan måste i stället leda till en diskussion om hur vi kan värna om kulturinstitutioner som de svenska glasbruken.


Vi förstår de svåra marknadsmässiga förutsättningarna, men efter­frågar likafullt ett entreprenörskap, ett intresse och en förmåga att förena tradition och förnyelse. Hur kan vi öka samarbetet mellan olika kompetenser inom design, produktion och konsumtion? Kan vi lära av de struktur­omvandlingar som tidigare skett inom textilområdet och verksamhetsutvecklingen inom modebranschen? Det ­behövs en regional förnyelse i Glas­riket och det går inte att sitta och vänta. Det borde finnas entreprenörer med vilja att utveckla den miljö som finns etablerad i Glasriket.

 

Men det offentliga måste också ta sitt ansvar för att stora kulturella värden inte ska gå förlorade. Vi föreslår därför att ett statligt råd för glasbrukens framtid omedelbart bildas och tar initiativ till att driva denna fråga. I detta råd bör det finnas representanter för glasbruksföretag, region, handel, glasarbetare, formgivare, konstnärer och forskare.


Glastraditionen, konstnärskapet och hantverksskickligheten är alldeles för viktiga och måste ges förutsättningar att utvecklas – inte avvecklas.

 

Karin M Ekström, professor i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring
vid Högskolan i Borås

Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås och professor i företagsekonomi

Tyck till