1515

Räntor och valutor: Svenska räntor sjunker

Europaräntorna sjunker överlag under tisdagen i spåren av något ökad riskaversion och fallande Europabörser. Tyska statsobligationer handlas 2-3 punkter ned jämfört med svensk stängning på måndagen.

Varken räntorna eller euron reagerade nämnvärt på ZEW-index, som speglar investerarnas förtroende. Index över förväntningarna om framtida tillväxt i Tyskland sjönk till 7,6 i april från 14,1 månaden före, väntat var 11,3, medan nulägesindex steg till 87,1 från 85,4 månaden före, väntat 85,2.

ZEW konstaterade att förväntningarna inte förändrats signifikant efter jordbävningen i Japan, samtidigt som oljepriserna är en betydande risk för ekonomin då det kan leda till andrahandseffekter och högre styrräntor.

Brittiska räntor sjönk mer än övriga Europa, med den tvååriga statsobligationen 12 punkter ned, i spåren av ett lägre KPI-utfall än väntat i mars. Pundet tappade från 1:631 till 1:623 mot dollarn.

Storbritanniens KPI steg med 0,3 procent jämfört med föregående månad och 4,0 procent jämfört med motsvarande månad föregående år, lägre än väntade 0,6 respektive 4,4 procent. I februari var inflationstakten 4,4 procent.

Livsmedelspriserna sjönk 1,4 procent, den största nedgången sedan juli 2007, vilket bidrog till nedgången i inflationstakt. Utfallet kan innebära en tidsfrist för Bank of England som överväger behovet att strama åt.

"Jag antar att detta är en lättnad för centralbanken. Det hindrar inte att inflationen är en fråga för centralbanken, utan det är bara lite mer uppmuntrande. En räntehöjning i augusti ser nu mycket mer troligt ut än i maj", sade George Buckley på Deutsche Bank till Bloomberg News.

Svenska räntor sjönk också något mer än övriga Europa efter ett lägre KPI-utfall än väntat. Obligationsräntorna var vid lunchtid 3-5 punkter ned med tvååringen 3 punkter lägre på 3,33 procent. Kronrörelserna har samtidigt varit små, och kronan handlas 3 öre starkare svagare mot dollarn och 4 öre svagare mot euron jämfört med noteringarna vid svensk stängning på måndagen.

Konsumentpriserna steg 0,7 procent i mars jämfört med månaden före, och steg 2,9 procent jämfört med motsvarande månad 2010, väntat var 0,8 procent respektive 3,0 procent enligt SME Direkts prognosenkät.

Till den totala uppgången under månaden bidrog säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor samt ökade räntekostnader för egnahemsägarna med 0,3 procentenheter vardera, medan högre drivmedelspriser bidrog uppåt med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor samt prissänkningar inom rekreation och kultur som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

I februari var inflationstakten 2,5 procent, och marsinflationen är den högsta sedan oktober 2008.

KPIF (KPI med fast ränta) steg 1,5 procent i årstakt, väntat var 1,7 procent enligt SME Direkts enkät.

Riksbankens prognos från den penningpolitiska rapporten, som publicerades den 15 februari, var en KPI- uppgång med 2,5 procent i årstakt i mars och KPIF-inflation på 1,9 procent.

Konjunkturinstitutets mer aktuella prognosbana, från den 31 mars, pekade mot en KPI-inflationstakt på 3,2 procent och KPIF-inflationstakt på 1,8 procent.

Sven-Arne Svensson på Erik Penser Bankaktiebolag konstaterar att utfallet var precis i linje med hans egna förväntningar. Det var inga direkta märkligheter utan de poster som väntades dra upp KPI, som kläder, drivmedel och bolåneräntor, också gjorde detta.

Lite förvånande är däremot att vi inte ser några direkta tecken på att livsmedelspriserna håller på att stiga. Trots internationellt högre jordbrukspriser ligger årstakten bara på 1,3 procent.

Den underliggande inflationtakten, KPIF, är också fortsatt låg, och om man tar bort höjda priser på energi har vi en inflationstakt under 1 procent.

"Det inhemskt genererade inflationstrycket är fortsatt lågt, med låga löneökningar och stark produktivitetsökning", säger Sven-Arne Svensson.

Han ser det också som anmärkningsvärt att inflationstakten enligt det EU-harmoniserade indexet, HIKP, ligger på 1,4 procent, vilket kan jämföras med EMU-snittet på 2,6 procent. Trots hög tillväxt har vi ändå en av de lägsta inflationstakterna i Europa.

Han räknar med att stigande bensinpriser och i viss mån fortsatt stigande boräntor kommer att dra upp inflationstakten över 3 procent i april, och att inflationstakten sedan kan komma att ligga på cirka 3,5 procent under några sommarmånader för att därefter sjunka tillbaka i höst.

Svaga jämförelsemånader förra året talar för en högre inflationstakt framöver och uppgången bör inte ha några direkta implikationer på Riksbanken som väntas höja med 25 punkter nästa vecka. Frågan är däremot vad som sker med inflationsförväntningarna.

"Det är bara tre poster som drar upp inflationen, men jag är lite osäker på vad folk tittar på. Det hade varit värre om livsmedelspriserna varit på väg upp, men dessa ligger fortsatt relativt lågt", säger Sven-Arne Svensson.

SEB skriver i en kommentar att livsmedel, flygresor och lägre än väntade klädprishöjningar förklarade den lägre inflationstakten än väntat. Dessa komponenter är ofta volatila och många indikatorer pekar mot att livsmedelspriserna ska stiga. Delar av dagens överraskning på nedsidan väntas därför reverseras.

"Men trots det förblir KPIF klart under Riksbankens prognos och även om ett högre oljepris innebär att gapet kommer att stängas under de närmaste 2-3 månaderna så väntas spotinflationen inte vara någon drivkraft för en mer hökaktig Riksbank under 2011", skriver SEB.

Nordea står fast vid sin uppfattning om 25- punktershöjningar vid kommande möten medan den låga KPIF- inflationen gör 50-punktershöjningar mindre troliga. Swedbank skriver att KPI-inflationen talar för fortsatt åtstramning för att undvika andrahandseffekter medan den underliggande inflationen inte visar på något behov av brådska.

"Vi tror att Riksbanken kommer att fortsätta och understryka behovet att strama åt penningpolitiken ytterligare, särskilt med hänsyn till de nuvarande relativt höga inflationsförväntningarna. Vi spår ytterligare en 25- punkters höjning nästa vecka", skriver Swedbank.

Arbetsförmedlingen rapporterade att den öppna arbetslösheten sjönk till 4,3 procent i mars från 4,5 procent föregående månad. Antalet varsel uppgick till 3.000, vilket kan jämföras med 4.600 samma månad förra året, medan det totala antalet lediga platser var 74.000.

Nordea noterar i en kommentar att antalet lediga platser steg med 20 procent i årstakt och att dessa även har fortsatt stiga i april. Men arbetslösheten sjunker inte så snabbt som det skulle kunna förväntas utifrån antalet lediga platser, vilket kan återspegla ökade matchningsproblem på arbetsmarknaden.

"Det är främst lediga platser som kräver eftergymnasial utbildning som har ökat de senaste åren, samtidigt som en ökande andel av de arbetslösa är mindre utbildade", skriver Nordea.

På valutamarknaden har euron stärkts till 1:446 mot dollarn, samtidigt som yenen tappat lite till 84:30 mot dollarn under förmiddagen.

I USA kommer under eftermiddagen statistik över handelsbalansen och importpriserna, för februari respektive mars. Importpriserna beräknas ha stigit med 2,1 procent under månaden, medan underskottet i handelsbalansen spås ha uppgått till 44,0 miljarder dollar, något lägre än de 46,3 miljarder som redovisades i januari.


Innehåll från Call4UAnnons

Så kan AI-lösningen från Call4U skapa högre kundnöjdhet till lägre kostnad i en kundtjänst

Jonas Nilsson, marknadschef på Call4U.
Jonas Nilsson, marknadschef på Call4U.

Genom att tillämpa en AI-lösning i ett företags kundtjänst uppnås större kundnöjdhet, bättre arbetsförhållande för personalen, högre leveranssäkerhet samtidigt som företaget förbättrar sina affärsmöjligheter – och allt detta till en lägre kostnad. 

En effektiv och pålitlig kundtjänst är nyckeln till en framgångsrik och hållbar organisation. Brist på tillgänglighet av nödvändig information för kunderna kan i slutändan leda till att ett företag förlorar dem. 

Ofta är frågorna från kunder dessutom av rutinkaraktär, till exempel om betalningsalternativ, fakturor, leveranser eller varutillgång. Här kan en AI-baserad chatbot vara en attraktiv lösning. Med hjälp av artificiell intelligens kan en automatiserad kundtjänst ta över en stor del av arbetsuppgifterna. Det leder till ökad tillgängligheten med dygnet runt-öppet för kunderna.

En annan fördel med denna lösning är att personlig service kan hantera mer komplexa ärenden och att den totala kvaliteten på kundtjänsten därmed ökar.

Smart AI arbetar i fler kanaler

Företaget Call4U har utvecklat en molnbaserad AI-plattform baserad på Google Dialogflow som innehåller en rad olika tjänster samt FAQ, Behörighet, call transfer med mera. Tillsammans med Call4U:s AI-projektmetodik erbjuds kunden en snabb och strukturerad väg till sin första AI-implementering. 

Klicka här för att se Call4U:s introduktionsfilm och prova på Calls4U:s demotjänst 

Lösningen erbjuder kundsupport parallellt i flera kanaler, som chat, telefon, mejl, Facebook, Google Home och webb. För alla olika kanaler gäller samtidigt samma regelverk.

– Det är det som är det fina med vår lösning. Här ligger all logik samlad på ett och samma ställe och vår kund kan välja att enkelt koppla in de olika kanaler de önskar. Därefter kan deras kunder välja den kanal som passar dem bäst, säger Jonas Nilsson, marknadschef på Call4U.

Med hjälp av RPA, Robotic Process Automation, kan systemet samla in och förenkla processer och informationshantering. 

– Systemet kan samla in data och lägga den i flera olika register hos företaget helt automatiskt. Då frigörs tid för personalen som kan fokusera på mer vinstgenererande uppgifter samtidigt som de slipper monotona arbetsuppgifter. Dessutom minskar inmatningsfelen betydligt, säger Jonas Nilsson.

Branschöverskridande lösning

Lösningen från Call4U passar alla branscher, både inom B2C och B2B, där verksamheten behöver support 24/7 på olika språk och där trafikvolymen varierar vid olika händelser.

– Det kan handla om att hantera prenumerationsärenden, orderhantering eller felrapportering. Möjligheterna med AI är stora, säger Jonas Nilsson och tillägger:

– Nästa generations kunder, födda 1980-2000, är en viktig kundgrupp och de är vana digitala användare. De kommer att kräva denna typ av tillgänglighet och snabbhet i en kundservice.

Nöjda kunder

Företaget Greencharge Infra erbjuder elbilsladdning. Deras kunder behöver support dygnet runt och på olika språk. För att möte deras problem tog Call4U fram en AI-tjänst som via kanalerna chatt, telefoni och Facebook svarar kunden och vid behov även samlar in data för en vidare kontakt med personlig service i kundtjänst.

– Med en AI-bot från Call4U kan vi komplettera våra supportkanaler med den bästa support för våra kunder till lägre pris. Deras flexibla implementeringsmetodik passade oss ypperligt, säger Bengt-Åke Claesson, en av grundarna av GreenCharge Infra.

Om Call4U 

Call4U Solution Center AB startade 2005 och har stor kompetens gällande kundservice. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att ytterligare stärka vår position som den kompletta och marknadsledande leverantören inom kundkontakter.

I vår digitala satsning är vi en fullskalig leverantör inom alla kanaler. Företaget har tilldelats utmärkelsen Trygg Kundkontakt av branschorganisationen Kontakta.

Läs mer på http://www.call4u.se

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Call4U och ej en artikel av Dagens industri

Det verkar som att du använder en annonsblockerare

Om du är prenumerant behöver du logga in för att fortsätta. Vill bli prenumerant kan du läsa Di Digitalt för 197 kr inkl. moms de första 3 månaderna.

  • Full tillgång till di.se med nyheter och analyser

  • Tillgång till över 1100 aktiekurser i realtid

  • Dagens industri som e-tidning redan kvällen innan

  • Innehållet i alla Di:s appar, tjänster och nyhetsbrev

3 månader för
197 kr
Spara 1000 kr

Prenumerera

Redan prenumerant?