START BÖRS DI LIVE BEVAKNINGAR
ANNONS
1 maj 2019

Business executive leadership program – att leda människor och affärer

Välj ämnesområde

Välkommen till vårt omfattande ledarskapsprogram som syftar till att stärka dina möjligheter till framgång som chef, ledare och affärsansvarig. Utbildningen riktar sig till dig som är operativ chef eller verksamhetschef och redo att ta nästa steg i ditt ledarskap och din karriär. Under fyra tvådagarsmoduler får du under ledning av några av Sveriges främsta experter utveckla dina färdigheter i att inspirera och leda dina medarbetare för bättre affärer och att se sambanden mellan lönsamhet, goda affärer och ett bra ledarskap. Utbildningen ger dig också stora möjligheter att utveckla ditt nätverk och knyta kontakter med andra som har liknande utmaningar.

KURSINFORMATION

Startdatum: 16 oktober 2019

Totalt 8 dagar fördelat på 4 moduler.
Modul 1: 16-17 oktober 2019
Modul 2: 27-28 november 2019
Modul 3: 22-23 januari 2020
Modul 4: 11-12 mars 2020

Tid: 09.00–17.00

Plats: Alla träffar hålls på Rosersbergs Slottshotell.

Konferensanläggningen ligger nära Arlanda och Stockholm Central.

Pris: 59 000 kr ex. moms

Kostnad för kost och logi på  Rosersbergs Slottshotell tillkommer (detaljerad info i anmälningsformuläret).

Har du frågor, kontakta:
Magnus Norrman
magnus.norrman@di.se
070 729 37 21

Anmäl dig här

UTBILDNINGEN GÅR BLAND ANNAT IGENOM:

 • Hur du genom ökad självinsikt blir en bättre ledare
 • Verktyg inom kommunikation, coaching och feedback som effektiviserar ditt ledarskap
 • Förståelse för förändringsprocesser och de nödvändiga nycklarna för att leda förändringsarbete
 • Hur du tolkar det som händer i omvärlden och förståelse för hur det påverkar din affär och din verksamhet
 • Hur kunder och konkurrenter kan analyseras så att du kan välja rätt väg framåt
 • De centrala strategiska verktygen och hur du använder dessa
 • Det ekonomiska språket, ekonomiska sambanden och de centrala nyckeltalen
 • Vad de ekonomiska rapporterna säger och vad det betyder
 • Hur ekonomi, strategi och affärer hänger ihop
 • Hur du förpackar och kommunicerar viktiga budskap så att ”ord blir handling”

UTBILDNINGENS MOMENT:

Utbildningen är uppbyggd av fyra moduler med två heldagar i varje (för utförligt innehåll, se program längst ner på denna sida):

Modul 1: Ditt ledarskap

Under vår första tvådagarsmodul fokuserar vi på hur du ska utveckla ditt ledarskap i vardagen och lära dig att:

 • Prioritera din vardag för att hinna med det viktigaste – ditt ledarskap
 • Bygga ett ömsesidigt förtroende mellan dig och dina medarbetare
 • Identifiera och hantera informella ledare
 • Öka din självinsikt genom beteendeinstrumentet IDI (Interpersonal Dynamics Inventory), det vill säga få en förståelse för hur du uppfattas av andra och hur du kan leda olika typer av människor och kommunicerar på deras villkor

Modul 2: Att skapa värde för ditt företag

Under denna modul fokuserar vi på verktyg som används för att identifiera hot och möjligheter i ditt företags omgivning och synliggöra de trender ni behöver förhålla er till. Du får lära dig att:

 • Använda en PESTEL– analys (Political, Economic, Social, Technological, Enviromental and Legalfactors), som ger en överblick över företagets omvärld och nödvändig information inför ett strategiarbete
 • Hur ett genomtänkt strategiarbete går till genom att välja väg och därigenom välja bort vad man inte ska göra
 • Hur du kan analysera ditt företags konkurrenter och förstå vad som behöver utvecklas i ditt företag
 • Hur du kan ta strategiska positioner gentemot konkurrenter
 • Vad som driver den teknologiska utvecklingen i en tid när utvecklingen går snabbt och vilka krav det ställer på företag idag, både när det gäller innovation och att genomföra snabba förändringar
 • Vad som krävs av ditt ledarskap under snabba förändringar


Modul 3: Det finansiella perspektivet

Denna modul handlar om att du ska få ökad förståelse för resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys – vad de olika posterna står för samt ge dig kunskaper i:

 • Hur de olika rapporterna förhåller sig till varandra
 • Relationen mellan redovisning och ett företags affär
 • Vad de vanligaste nyckeltalen står för
 • Att bli bättre på att på ett begripligt sätt för förmedla finansiella budskap så att dina medarbetare förstår


Modul 4: Förändringsarbete och retorik

Under denna modul fokuserar vi på hur du kan leda en organisationsförändring och lotsa människor igenom den. Du får lära dig:

 • Retorik och att förpacka och förmedla dina budskap
 • Hur viktig du är som förebild för dina medarbetare och hur du ska göra om energin är låg och det går tungt på jobbet
 • Att leda förändringar och förståelse för hur människor förhåller sig till förändringar
 • Hur ett bra förändringsarbete kan gå till
 • Att hantera med- och motarbetare under förändringar och leda de som inte vill
 • Att väcka både nyfikenhet och lust
 • Hur du bygger upp ett förändringsbudskap


MÅLGRUPP:

Utbildningen riktar sig till dig som är chef eller mellanchef med minst några års erfarenhet av ledarskap.

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Utbildningen syftar till att du ska:

 • Bli bättre rustad som chef och ledare för både människor och affären
 • Få mer självförtroende och tryggare som ledare
 • Få verktyg och förmåga att leda förändringsarbete
 • Få insikt och fördjupad kunskap i hur ett strategiarbete bör gå till
 • Få kunskaper inom företagsekonomi och det ekonomiska språket så att du bättre kan kommunicera centrala nyckeltal
 • Få fördjupad insikt i hur ekonomi, strategi och ledarskap hänger ihop
 • Bli bättre på att förpacka och kommunicera viktiga budskap

PROGRAM

Modul 1

Dag 1

09.00 – 09.45 Välkomnande och introduktion

– Introduktion av kurs och deltagare

– Mål och syfte med utbildningen

10.00 – 11.00 Att vara chef

–En vanlig chefsvardag består av bland annat av möten, administration, mail, planering och uppföljning samt att hantera problem som plötsligt dyker upp (brandkårsuttryckningar). Det är ont om tid att arbeta långsiktigt och det är ont om tid att samtala med, coacha och ge feedback till medarbetare. Hur ser din vardag ut? Vad gör du på jobbet? Vad är det som du inte hinner med som kanske blir till ett gnagande dåligt samvete? Här undersöker vi din vardag och vad du kan göra för att hinna med det som kanske är viktigast av allt– ledarskap.

11.00 – 12.00 Ledarskap och tillit

– Vad tillit är och hur du kan bygga upp det – ledarskap handlar om att som ledare bygga ett ömsesidigt förtroende med de som skall ledas. Ett ömsesidigt förtroende ger bl.a utrymme att delegera uppgifter så att de blir genomförda, och att medarbetare i stor utsträckning berättar om till exempel misstag eller fel som begåtts. Förtroende byggs mellan människor och personliga möten behövs för att förtroende skall byggas

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 - 15.00  Beteendeinstrumentet IDI, Interpersonal Dynamics Inventory

IDI är ett instrument där du skattar dig själv och du skattas också av sex personer i din omgivning. Det ger dig två värden. Ett utifrån din självskattning och ett utifrån andras skattning av ditt beteende. Mänskligt beteende delas i IDI– instrumentet in i olika beteendestilar

– En övning i hur du kan förstå människors likheter och olikheter som syftar till att tydliggöra beteendeskillnader mellan de grundstilar som mänskligt beteende delas in i.

15.15 – 17.00 Om beteende och ledarskap

– Hur du kan få ett bättre ledarskap genom ökad självinsikt

– Hur en ledare kan anpassa sitt beteende för att skapa bra relationer till medarbetare. Syftet är att du som ledare ska bli bättre på att förstå de behov som styr människors beteende och också bli bättre på att anpassa ditt beteende till andras behov. Dina medarbetare är sinsemellan olika och kan du förhålla dig till dem olika utifrån deras behov och beteende så blir relationen till dina medarbetare bättre och därmed blir också ditt ledarskapet effektivare.

– Hur små förändringar i ditt beteende kan ge stora resultat

Dag 2

09.00 – 09.30 Reflektioner och tankar kring gårdagen

09.30 – 10.30 Ledarskap och kommunikation

– Olika sätt att kommunicera med sin omgivning

– Hur vi når fram till olika typer av människor på olika sätt

– Övning i samtalets komplexitet (förtydliga detta)

11.00 – 12.00 Vardagens ledarskap

– Snacket på jobbet – mellan möten, på fikan, vid kopiatorer eller på väg till kundmöten sker ständigt ett ”snack” eller småprat på jobbet. I snacket lär sig människor av varandra och stämningen på jobbet bestäms men det frodas också rykten och elakt skvaller. Det är också så att informella ledare (tongivande personer) får ett stort utrymme i småpratet. Hur ska du som chef förhålla dig till snacket på jobbet och hur bemöter du informella ledare?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 forts vardagens ledarskap

14.00 – 15.00 Ett coachande ledarskap i teori och praktik

– Att lyssna på riktigt

– Kraften i att ställa frågor

– Att vända ett problem till en möjlighet

15.30 – 16.30 forts ett coachande ledarskap

16.30 – 17.00 Uppsummering och avslutning

– Vad du tar med dig och nyttan i din vardag

Modul 2

Dag 1

09.00 – 09.30 Välkomna tillbaka och dagarnas innehåll

09.30 – 11.30 Förändringarnas tidevarv – vad händer runt omkring oss?

Globaliseringen gör att företagen rör sig över gränser och att medarbetare kan finnas i andra länder. Digitaliseringen skapar nya möjligheter och nya affärsmodeller. En sammanflätad ekonomi gör att vi i Sverige blir än mer påverkade av internationella aktörer och andra ekonomier, amerikanska tullar på europeiska produkter är ett exempel.

I detta pass kommer vi att lära oss en sk pestel– analys. Ett verktyg som hjälper oss att fånga trender i omvärlden och förstå vad i omvärlden som kommer att påverka vårt företag)

– En omvärld i förändring

– De aktuella trenderna

– Gamla och nya sanningar

11.30 – 12.00 Strategi

Ett företag behöver välja väg, eller annorlunda uttryckt formulera en strategi och se till att den genomförs)

– Vad strategi är

– Strategi och att välja och välja bort – strategi handlar inte bara om att välja väg framåt, det handlar också om att välja bort till exempel affärer som inte ligger i linje med strategin även om de är lönsamma

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Konkurrera med pris eller produkt

Här lär vi oss de klassiska modellerna om ”röda” och ”blå havet”. Det handlar om att antingen konkurrera med andra som har liknande erbjudande som oss där pris är den viktigaste faktorn till framgång. Att vara en aktör bland många andra (röd havet). Eller att hitta sin egen väg och vara unik på marknaden. I det blå havet är produkten, inte pris, som är avgörande för framgång. Istället för många konkurrenter och prispress hittar företag i det blå havet unika positioner med mindre konkurrens. Priset blir då inte det avgörande för framgång.

14.30 – 17.00 Konkurrenter och strategiska positioner

Genom en värdekurva kan ditt företags styrkor och svagheter jämföras med konkurrenter. En värdekurva lär oss också vad vi behöver veta om både kunder och konkurrenter

– En genomgång av värdekurvan och hur den kan användas

- En praktisk övning i värdekurva. Ditt företag jämförs med konkurrenter

– Hur kunder och konkurrenter kan analyseras med hjälp av värdekurvan

Dag 2

09.00 – 09.30 Några reflektioner och tankar kring gårdagen

09.30 – 12.00 Strategi och teknologisk utveckling

Här får vi exempel på nya affärsmodeller som blivit möjliga med hjälp av den teknologiska utvecklingen. Några exempel är airbnb som idag är världens största hotellföretag utan att äga hotell och Uber, världens största taxiföretag som inte äger taxibilar. Vad skiljer dessa nya företag från de äldre? Jo, deras förhållningssätt till strategi. De gissar inte, de bygger sin strategi på fakta )

– Strategi som bygger på fakta och experiment (Moderna snabbväxande företag testar sina ideer i liten skala för att se om de fungerar. Gör de det testar de i lite större skala för att sen använda iden i hela företaget. Ett annorlunda sätt att se på strategi och innovation.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Ledarskap under snabba förändringarna

– Strategi handlar alltid om människor. Det är människor som ser till att strategi blir verklighet och det är människor som uppfinner nya saker. Här lär vi oss om ett ledarskap som passar bra då det handlar om företag som står i snabb förändring och har krav på innovation. Ett ledarskap handlar då om ärlighet, om att fokusera det positiva och skapa en tydlig målbild.

14.00 – 16.30 Strategi, från ord till handling

– Inte bara fina ord

– Leva strategin

– Från snack till verkstad

16.30 – 17 Uppsummering och avslut

– Vad du tar med dig och nyttan i din vardag

Modul 3

Dag 1

09.00 – 09.30 Välkomna tillbaka och dagarnas innehåll

10.30 – 12.00 Den ekonomiska språket

”Ekonomiskan” är nästan som ett eget språk. Det finns mängder av ord som ekonomer svänger sig med. Soliditet, vinst, kassaflöden är några exempel på sådana ord. Här lär vi oss att förstå de viktigaste uttrycken och begreppen

– En introduktion till redovisning

– Inte bara siffror utan också ett språk

– En konkret övning om kostnader och intäkter

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 16.00 De ekonomiska sambanden

– De ekonomiska rapporterna

– Balansräkning

– Resultaträkning

– Kassaflöde

– Hur de tre rapporterna hänger ihop

– Teori och några övningar

16.00 – 17.00 Om att jämföra verksamheter

– Vad är nyckeltal

– Vilka är de centrala nyckeltalen

Dag 2

09.00 – 09.30 En tillbakablick på gårdagen

09.30 – 11.00 Årsredovisningen

– Varför finns årsredovisningar och vad visar de?

– Vad måste finnas med i en årsredovisning och vad säger lagen

– Vad säger årsredovisningen om lönsamhet och affärer

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 16.00 Relationen mellan redovisning och affärer

– Hur man kan jämföra företag i samma bransch med hjälp av resultat och balansräkning

– Hur ser man ett företags strategi i siffrorna

Det går att läsa ut mycket om ett företags strategi i sifforna. Tex om ett företag valt att äga sina produktionsresurser eller om de leasar dem. Eller om ett företag väljer att ha anställda eller ett hyra in konsulter. Här lär vi oss hur man gör.

– Hur vet man vad som är ett bra eller dåligt resultat

– Det finansiella perspektivet som grund för strategiska beslut

16.00 – 16.30 Praktisk övning i att läsa en årsredovisning

16.30 – 17.00 Summering och avslut

– Vad du tar med dig och nyttan i din vardag

Modul 4

Dag 1

09.00 – 09.30 Välkomna tillbaka och dagarnas innehåll

09.30 – 11.00 Förändringsarbete

– Om anpassning och förändring

– Vad är en förändring och vilka olika typer av förändringar finns

– Om att leda förändringar, en checklista

11.00 – 12.00 Förändringsfällor

– Om de vanligaste misstagen vid förändringsarbete

– Vad kan en förändring kosta?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Det handlar om människor

Förändringsarbete handlar i grunden om att människor ska förändra sitt sätt att tänka och handla. Här lär du dig hur människor förhåller sig till förändringar och hur ett förändringsledarskap ska gå till

– Människor och förändring

– Hur reagerar vi på förändring?

– Om att vilja förändra men inte kunna

– Ledarskap och förändringsarbete

15.00– 17.00 Med och motarbetare

– Om att leda de som vill

– Om att leda de som inte vill

– Om att ta ett tufft samtal

Dag 2

09.00 – 09.30 En tillbakablick på gårdagen

09.30 – 10.30 Ledarskapets kommunikation

– Vad är retorik, en definition

– Om att kommunicera förändring

10.30– 12.00 Om att väcka både nyfikenhet och lust

– Hjärta och hjärna – det är lätt att bara förmedla fakta och sakargument, men det är viktigt att göra det på ett sådant sätt att det också fångar människors hjärta. Att förmedla budskap inte bara med fakta utan också känsla är en nyckel till framgång om du vill att medarbetare ska vara med på tåget

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Övning: IDL (individual declaration of leaderskip)

En övning i att förmedla din syn på ledarskap inför dina medarbetare. Vad är viktigt för dig som ledare, hur fungerar du som ledare och vilka förväntningar har du på dina medarbetare är några exempel på vad en IDL innehåller

14.00 – 15.30 Hur du bygger upp ett förändringsbudskap

Här lära du dig att använda din personlighet för att nå fram. Dessutom får du med dig tips och ideer för hur du ska förpacka ett budskap

– En checklista att ha med sig

Det behövs en inledning som fångar de som lyssnar, de behöver se dig som person och bedöma dig som trovärdig, du behöver ha argument för din sak och bemöta de troliga motargument som finns och du behöver ha en övertygande avslutning

15.30 - 17.00 Avslutning och vägen framåt

– Din personliga plan för framgång

– Hur du får det att hända

– Ditt nya nätverk och hur vi hjälper varandra

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer