Tre saker som utmärker Gasellföretagen

Uppdaterad 2014-12-18 10:18. Publicerad 2014-12-18 10:12

Vinnarna på scenen under Gasellgalan 2014. Foto: Joey Abrait

Dagens industris Gaselltävling firar 15-årsjubileum 2014 och totalt har närmare 9 500 företag klarat de tuffa Gasellkriterierna genom åren. …
Det som utmärker Gasellföretagen är att de använder rörelsekapitalet effektivt, har låg skuldsättningsgrad och en tydlig affärsidé. …
Dessutom är de bättre än andra företag på att skapa jobb.

”Det som gör Gasellföretagen framgångsrika är en kombination av externa faktorer och de egna interna framgångsfaktorerna”, säger Per Weidenman, senior analytiker på beslutsstödsföretaget Bisnode, som är en av Gaselltävlingens huvudsponsorer.
Genom att analysera de företag som blivit Gaseller under Gaselltävlingens 15-åriga historia och jämföra dem med alla aktiva aktiebolag i Sverige har Per Weidenman lyckats dra en hel del intressanta slutsatser om Gasellföretagen.

Han pekar på tre framgångsfaktorer:
Den första och kanske mest avgörande
faktorn är sättet att hantera rörelsekapitalet. Gasellföretagen binder upp en mycket mindre andel rörelsekapital i varulager, kundfordringar och skulder till leverantörer än andra företag.
”Med en låg andel rörelsekapital är det lättare för ett företag att växa utan att stöta på problem i form av likviditetsbrist. Detta är viktigt för att kunna växa”, säger Per Weidenman.

Den andra framgångsfaktorn är skuldsättningsgraden som visar hur mycket externt kapital företagen har för att finansiera sin verksamhet. Redan flera år innan företagen blir Gaseller har de en låg skuldsättningsgrad och försörjer sig med eget kapital, visar Bisnodes genomgång.
”Det betyder att Gasellföretagen har en egen större finansiell styrka. Detta är en viktig faktor för att kunna vara långsiktig och ha kontrollen över att utveckla sin egen affärsidé.”
I finanskrisens kölvatten har företag svårare att få banklån för att finansiera expansion. I ljuset av detta är det intressant att även om Gasellföretagen i större utsträckning finansierar satsningar i det egna företaget med eget kapital så av den lilla andel man trots allt lånar externt är andelen banklån högre än för andra företag.
”Jag tolkar det som att Gasellföretagen är betrodda och förankrade i det lokala näringslivet där de är verksamma”, säger Per Weidenman.

Här spelar också den tredje framgångsfaktorn en viktig roll: att ha en begriplig affärsidé.
”Har man en tydlig affärsidé så att banken förstår vad företaget sysslar med, är det också lättare att få lån i en bank.”
De tre framgångsfaktorerna i samverkan är ett skolboksexempel på hur man driver ett framgångsrikt företag, anser Per Weidenman.
”Man skaffar sig frihet att utveckla sin affärsidé. Man är effektiv i sin kapitalanvändning och man har en begriplig affärsidé och har ett förtroende i det lokala näringslivet där man verkar.”

Grogrund för jobb

Gasellerna har också en viktig roll som jobbskapare i den svenska ekonomin.
Under 15 år med Gaselltävlingen har alla Gasellföretagen tillsammans genererat 215 000 nya arbetstillfällen i sina företag.
”Även om Gasellerna är en förhållandevis liten grupp företag står de för den största andelen av sysselsättningstillväxten i det privata näringslivet i Sverige”, säger Per Weidenman.
Gasellerna har dessutom en bättre tillväxt än andra företag långt efter det att tävlingen är över, både när det gäller omsättning och antal anställda. För Gasellföretagen har antalet anställda i snitt ökat med 70 procent tio år efter Gasellutnämningen. För övriga företag har antalet anställda ökat med 9 procent under samma period.
”Det är en formidabel fortsatt utveckling som väntar dessa företag. Fortsatt omsättningstillväxt, fortsatt anställningstillväxt och ännu bättre kapitalanvändning.”

Index påverkar Gasellflocken
Utvecklingen under 15 år av antalet företag som blir Gaseller varje år följer ganska väl Stockholmsbörsens generalindexkurva men med ett par års eftersläpning. År 2008 var ett rekordår då 1 479 företag blev Gasellföretag, mätperioden var 2004–2007. Samtidigt var finanskrisen ett faktum när investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Detta fick genomslag i Gaselltävlingen först 2010 då antalet Gasellföretag rasade till 700 från 1 310 året innan. Konjunkturen däremot hade då börjat vända upp igen.
Förutom konjunkturen har enligt Per Weidenman även externa faktorer som strukturella förändringar satt tydliga avtryck i Gasellistan genom åren.
”Strukturförändringar i världsmarknaden har missgynnat svenska exporterande företag. I början av Gaselltävlingen fanns många tillverkningsföretag med på listan. Nu är de sparsamt förekommande. Inhemska branscher har i stället tagit för sig så som byggbranschen, restaurang och konsulter.”
Även politiska beslut, som att privatisera delar av välfärdssektorn, har förändrat Gasellistan betonar han. Vård- och omsorgsföretag stod för en mycket liten del av Gasellföretagen fram till 2010, varefter andelen har hållit sig runt 6 procent.

Flest Gaseller inom byggsektorn
Totalt har byggbranschen genererat flest Gasellföretag sedan tävlingens startår 2000. Den följs av tillverkningsindustrin, som gick starkt i början av millenniet. På tredje plats finns handelsföretagen som fortfarande är en framträdande Gasellbransch.
Under samma period har storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne utnämnt flest Gasellföretag i landet. Men bilden blir en helt annan om man jämför andelen Gasellföretag med alla aktiva aktiebolag i respektive län. Då toppas listan av Norrbottens län följt av Kronobergs län och Västmanlands län. Stockholms län kommer först på tolfte plats.

Långsam trend mot fler kvinnor
Den typiska Gasellföretagaren är alltjämt en medelålders man, men andelen kvinnor som är vd:ar för Gasellföretag ökar från 10 procent i fjol till 12 procent i årets undersökning. Det är den största andelen kvinnliga Gasellföretagare sedan Di började mäta denna variabel 2007.
Ser man till bolagens styrelsemedlemmar är andelen av Gasellföretagen som har en styrelse som i genomsnitt är yngre än 40 år betydligt större än i andra företag. Drygt 18 procent jämfört med närmare 8 procent i övriga företag.
Per Weidenman är ändå förvånad att andelen äldre fortfarande är så stor i både Gasellföretag och andra företag.
”En förklaring kan vara att både Gasellföretag och andra företag i svenskt näringsliv i stor utsträckning är familjeföretag och företagen har ofta äldre familjemedlemmar i styrelsen”, säger han.

LÄS VIDARE: Supergasellen 2014 tänker utanför boxen.

DI GASELL PÅ FACEBOOK

Twitter

ÄR ERT FÖRETAG EN GASELL?

Gör det enkla onlinetestet för att se om ert företag kvalar in bland Gasellerna.Fyll i uppgifterna och testa!

 Nyhetstips: 08-573 650 50 - dise@di.se | Växeln: 08-573 650 00 | Kundtjänst/prenumerationsärenden: 08-573 651 00 | Dagens industri | 112 60 Stockholm | © di.se | Ansvarig utgivare: Lotta Edling | PUL | Cookies Följ oss på Google+ Följ oss via RSS Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Skicka mejl till dise@di.se